Ny kunngjøring 2014: Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

av RKBU Midt-Norge 22. september 2014

Helsedirektoratet har foretatt en ny kunngjøring av tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» kap 764.60 for 2014.

I denne tredje utlysningen er det 40 millioner kroner til fordeling. Dette er et restbeløp av de totalt 100 millioner kroner som er innvilget over ordningen.

Søknadsfrist: 01.11.2014. Søknader vil behandles fortløpende frem til 1.november 2014.​​

Direktoratet ber med dette kompetansesentrene om bistand til å gjøre kunngjøringen kjent for kommunene. Landets fylkesmenn er også bedt om å bistå.

Noen hovedpunkter for ordningen:

• Helsefremmende og forebyggende arbeid, samt utredning, behandling og rehabilitering, innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid
• Tilbud rettet mot både hele befolkningen, enkeltindivider, grupper, familier og lokalmiljø
• Gratis tilbud uten henvisning – lett tilgjengelighet
• Bredt tverrfaglig samarbeid, eksempelvis med fastlegene, helsestasjon og skolehelsetjeneste, spesialisthelsetjenesten mv.
• Målgruppe er alle aldersgrupper, herunder barn og unge som står i fare for å falle ut, eller har falt ut av skolen.
• Oppfordrer til interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig
• Oppfordrer kommunene til å vurdere å benytte psykologstilling for å understøtte Ny GIV satsingen.
Helsedirektoratet arbeider med å legge til rette for et strukturert opplegg med opplæring og ulike fagtiltak for kommuner som knytter psykologen til dette formålet.
• Tilskudd kan gis for ett år av gangen i inntil 6 år
• Lokal tilpasning av psykologtilbudet

Her er kunngjøringen:
http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-rekrutteringstilskudd-2014.aspx

Her er direktoratets nettsak om psykologer i kommunen:
http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/ny-utlysning-stor-satsning-pa-psykologer-.aspx

Ved behov, ta gjerne kontakt med Jannicke Leknes, e-post jbl@helsedir.no telefon 24 16 32 52.

Du liker kanskje også