Foreldre, involver dere i skolen!

av @NTNUhealth 9. august 2013

Blogger: Bente KirkhaugBente Kirkhaug

 

 

 

Er du usikker på hvor mye du skal involvere deg i skolen til barnet ditt?  Legg tvilen til side. Foreldre som involverer seg i barnas skolehverdag er av vesentlig betydning med tanke på barnas ferdigheter og tilpassing i skolen. Skole-hjem samarbeidet er en av de viktigste forutsetningene for at barn gjør det bra på skolen.

Foreldre som involverer seg i barnas skolehverdag er av vesentlig betydning med tanke på barnas ferdigheter og tilpassing i skolen.

Som en del av mitt doktorgradsprosjekt ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) har jeg blant annet sett på om det er en sammenheng mellom skole-hjem samarbeidet og atferdsvansker, psykiske vansker og sosial kompetanse. For barn med atferdsvansker kan skole-hjem samarbeidet være av særlig betydning for hvordan det går med barnet i skolen.

Ilustrasjon: Photos.com. Mann som hjelper sønnen med leksene

Illustrasjon: Photos.com

Med foreldres involvering i skolen menes her foreldreatferd som har til hensikt å støtte barnas læring, både i skolesammenheng og hjemme. Dette innebærer blant annet et godt samarbeid mellom hjem og skole, deltagelse på foreldremøter og konferansetimer. Støttende foreldreatferd kan også være å oppmuntre barnets positive innstilling til utdanning ved blant annet å vise interesse for og hjelpe til med lekser, delta i lek som har som formål å lære barnet nye ting, ta med barnet til biblioteket eller lese for det.

Et positivt skole-hjem samarbeid viser seg å forbedre barnas skoleresultater på alle nivå, og virker også inn på hvordan barna fungerer sosialt på skolen. Det at foreldrene involverer seg i skolen har generelt sammenheng med bedre oppførsel, positive holdninger, motivasjon for læringsaktiviteter og frammøte på skolen. I tillegg viser barna bedre følelsesmessig tilpassing og trivsel når foreldrene viser interesse for det som skjer på skolen.

For de aller yngste barna i skolen er et positivt skole-hjem samarbeid forbundet med tidlig mestring, både faglig, språklig og sosialt. Foreldres positive holdninger til skolen og grad av samarbeid med lærerne ser ut til å ha sterkest innflytelse på de yngste barnas skolefungering.

For barn med atferdsvansker kan skole-hjem samarbeidet være av særlig betydning for hvordan det går med barnet i skolen.

Barn med atferdsproblemer har oftere lærevansker og dårligere sosial kompetanse enn andre barn, og har dermed en tendens til å bli avvist av sine jevnaldrende. For disse barna er foreldrenes grad av samarbeid med skolen, av særlig stor betydning. Barn med atferdsproblemer oppfattes som mindre skoleflinke, dårligere til å lese og uttrykke seg muntlig, de gjør det generelt dårligere på skolen, og får mer negative tilbakemeldinger fra lærerne enn barna uten atferdsproblemer.

En positiv relasjon og godt samarbeid mellom hjem og skole for barn med atferdsproblemer, fører til at disse barna fungerer bedre på skolen, både faglig og sosialt. Manglende eller negativt samarbeid kan derimot bidra til å øke barnets atferdsproblematikk.

Både skolen og foreldrene har et felles ansvar for å skape et godt samarbeid seg i mellom. God kommunikasjon mellom hjem og skole samt gjensidig respekt er et avgjørende utgangspunkt for et godt samarbeid.

 

Referanse:

Kirkhaug, B., Drugli, M.B., Klöckner, C.A., & Mørch, W-T. (2013). Association between parental involvement in school and child conduct, social, and internalizing problems: teacher report. Educational Research and Evaluation, 1-16.

Du liker kanskje også