Gjør håndholdt ultralyd mer tilgjengelig

av Kari Williamson 19. desember 2012

Making handheld ultrasound easier to use

av Kari Williamson 19. desember 2012
Lommeultralyd (Vscan) i bruk. Foto Geir Mogen NTNU.

Lommeultralyd (Vscan) i bruk. (Foto Geir Mogen/NTNU)

Håndholdt ultralyd skal gjøres enda mer tilgjengelig for fastleger og bruk innen akuttmedisin gjennom videre forskning og utvikling av teknologiske løsninger, sier Ultralydgruppa ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), NTNU.

Den største barrieren for mer utstrakt bruk av ultralyd innen prehospital akuttmedisin og primærhelsetjenesten er mangel på kompetanse hos ikke-spesialistene, både når det gjelder å gjennomføre avbildning av høy kvalitet og i tolkning av funn.

Gjennom mer avansert teknologi skal brukeren få direkte audiovisuelle instruksjoner, automatiske målinger av relevante fysiologiske parametere og forslag til tolkninger (computer aided diagnostics) i sann-tid.

Mobile kommunikasjonsløsninger med nettsky-teknologi (cloud computing) skal videreutvikles for effektiv lagring og kommunikasjon med spesialhelsetjenesten, tilpasset både akuttsituasjoner og vanlige konsultasjoner ved legekontor.

Håndholdt ultralydteknologi som er enklere i bruk vil kunne medføre en betydelig innovasjon og endret praksis for helsevesenet der målet er å kunne tilby pasientene raskere diagnostikk og bedre oppfølging.

Prosjektet er et samarbeid med støtte fra Norges Forskningsrådet mellom Ultralydgruppa, GE Vingmed Ultrasound A/S, Fimreite Software A/S, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og spesialist i allmennmedisin Lasse Folkvord. Det har et budsjett på ca. 40 millioner kroner.

Du liker kanskje også

Pocket-sized ultrasound (Vscan) in use. (Photo Geir Mogen/NTNU)

Pocket-sized ultrasound (Vscan) in use. (Photo Geir Mogen/NTNU)

Handheld ultrasound will become easier to use for general practitioners and in emergency medicine through further research and development of technological solutions, says the Ultrasound group at the Department for circulation and medical imaging (ISB) at NTNU.

The greatest barrier against more widespread use of ultrasound in pre-hospital emergency medicine and in primary healthcare is the lack of proficiency among non-specialists – both in terms of obtaining high quality images, and in interpreting the results.

Through more advanced technology the user will have access to real-time direct audio-visual instructions, automatic measurements of relevant physiological parameters and interpretation suggestions (computer aided diagnostics).

Mobile communication solutions using cloud computing will be developed further for efficient storage and communication with specialist health care services, designed for both emergency situations and normal consultations at the GP’s.

Easy-to-use handheld ultrasound technology could lead to significant innovation and changed practices in the health care sector, where the goal is to offer patients quicker diagnoses and better follow-ups.

The NOK 40 million project is collaboration between the Ultrasound group, GE Vingmed Ultrasound A/S, Fimreite Software A/S, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, and specialist in general medicine Lasse Folkvord, with support from the Research Council of Norway.

Du liker kanskje også