Vil du hjelpe NTNU med å løse de store samfunnsspørsmålene?

av @NTNUhealth 18. november 2013

Blogger: Bjørn Gustafsson Bjørn Gustafsson

Både nasjonalt og globalt står vi overfor store samfunnsmessige utfordringer. Det blir stadig flere eldre med kroniske og sammensatte sykdomsbilder. Samtidig vil andelen helsearbeidere og sykehusresurser ikke kunne øke tilsvarende.

Det blir derfor nødvendig å finne forebyggende tiltak som gjør at befolkningen holder seg friske og funksjonsdyktige så lenge som mulig. I tillegg må boliger, IT-løsninger, kommunikasjon og samferdsel legges til rette for at man skal kunne være mest mulig aktive og klare seg hjemme til tross for en sviktende helse.

Foto: Geir Mogen/NTNU

Helsevesenet må organiseres annerledes enn i dag. Diagnostikk og behandling av kroniske og kapasitetskrevende sykdomstilstander må, i større grad enn det som skjer i dag, flyttes fra sykehusene ut i primærhelsetjenesten. Den raske utviklingen av ny medisinsk teknologi som DNA-sekvensering og nye biomarkører for diagnostikk vil være sentrale i en mer persontilpasset sykdomsforebygging og behandling. IKT-løsninger vil åpne for at pasienten lettere kan komme i kontakt med helsevesenet hjemmefra.

Om dette høres ut som en interessant jobb for deg – så oppfordrer jeg deg til å søke!

I dag er det ikke uvanlig at kronisk syke pasienter må reise flere timer for og så ha en ti minutter lang samtale med sin lege. Flere legebesøk ville med fordel erstattes av videooverførte samtaler.

For at sykehusbehandling i så høy grad som mulig skal kunne unngås må det utvikles og tas i bruk velferdsteknologi og metoder for tidlig diagnose og behandling før tilstanden blir alvorlig. Moderne sensorteknologi vil kunne brukes for å samle inn informasjon om helsetilstanden som direkte overføres til pasientens journal.

Helse, velferd og teknologi (HEVET) er en av NTNUs fire satsningsområder, og skal møte nasjonale og globale utfordringer hvor Norge har særlige fortrinn og hvor NTNU med sin profil og faglige styrke kan bidra. NTNU har en unik bredde innen teknologi, medisin, naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistiske fag. I samarbeid med HIST/HINT, helseforetak, SINTEF og kommunene har vi i tillegg en regional infrastruktur som ikke finnes mange andre steder.

NTNU lyser nå ut stillingen som faglig leder for HEVET. Den nye lederen vil rapportere til en rektorledet dekangruppe, og vil være med på å påvirke NTNUs faglige utvikling.

Om dette høres ut som en interessant jobb for deg – så oppfordrer jeg deg til å søke!

Stillingsutlysningen,

Les mer her om stillingen her.

Du liker kanskje også