KVASS på 3 minutter

av @NTNUhealth 27. november 2013

NTNU skal bli bedre på å evaluere og kvalitetssikre studier gjennom sitt kvalitetsstøttesystem for utdanning og læring (KVASS). Vi har derfor lagd to korte filmer der instituttleder Lars Jacob Stovner forklarer hvordan dette skal foregå.

Er du emne- eller semesteransvarlig bør du sette av tre minutter til å se disse filmene, eventuelt lese teksten under, for å få en kjapp innføring i hvordan det nye kvalitetssikringssystemet skal foregå.

For Profesjonsstudiet i medisin ved DMF

For Bachelor-, Master- og PhD-studiene ved DMF

For Profesjonsstudiet i medisin ved DMF

Illustrasjon av Anne Nylund

Illustrasjon av Anne Nylund

 • Semesterkoordinator har ansvar for semesterevalueringen på sitt semester.
 • Ved semesterets begynnelse oppnevner han/hun en referansegruppe for semesteret. Hver tredje gang semesteret undervises skal alle studentene på kullet ha anledning til å delta i evalueringen, f.eks. gjennom et felles spørreskjema.
 • En referansegruppe skal bestå av minst tre studenter, og ha minst tre møter med semesterkoordinator i løpet av semesteret. Studentene skal skrive en sluttrapport som skal gå til semesterkoordinator.
 • På lignende vis skal også semesterkoordinator innhente innspill fra undervisningsenhetene som har undervist på semesteret.
 • Semesterkoordinator skal skrive en semesterrapport som tar utgangspunkt i evalueringene fra studentene og undervisningsenhetene, samt semesterkoordinators selvstendige vurdering av kvaliteten i semesteret.  Semesterrapporten skal inneholde forslag til forbedringer av semesteret.
 • Semesterrapporten skal sendes til instituttlederen og til studieprogramrådet for medisin.
 • Instituttledelsen skal deretter ha en intern prosess hvor forslag vurderes og ressurser fordeles. Dette skal resultere i en handlingsplan som kommuniseres tilbake til semesterkoordinator som får ansvar for å sette planen ut i livet.
 •  Instituttene skriver en årlig instituttrapport til fakultetet. Her rapporterer instituttene om kvaliteten i de semestrene som instituttet har koordinerende ansvar for.
 • Studieprogramrådet som har mottatt semesterrapporter for alle semestre på programmet, skriver en rapport om kvaliteten på medisinstudiet som helhet. Rapporten skal inneholde en plan for eventuelle større endringer på programmet.
 • Både instituttrapporten og programrapporten går til fakultetet som grunnlag for fakultetets kvalitetsmelding til rektor.
 • Alle semesterrapporter skal gjøres tilgjengelig for nåværende og kommende studenter på semesteret, slik at de kan kontrollere at studentenes innspill blir fulgt opp i videre handlingsplaner for medisinstudiet.

For Bachelor-, Master- og PhD-studiene ved DMF

Illustrasjon av Anne Nylund

Illustrasjon av Anne Nylund

 • Emneansvarlig har ansvar for emneevalueringen på sitt emne
 • Ved emnets begynnelse oppnevner han/hun en referansegruppe eller sørger på annet vis for at studentene evaluerer emnet. Hver tredje gang semesteret undervises skal alle studentene på kullet ha anledning til å delta i evalueringen, f.eks. gjennom et felles spørreskjema.
 • En referansegruppe skal bestå av minst tre studenter, og ha minst tre møter med emneansvarlige i løpet av emnet. Studentene skal skrive en sluttrapport som skal gå til den emneansvarlige.
 • På enkelte emner er det ikke hensiktsmessig med en referansegruppe, og da kan f.eks. alle studentene delta i evalueringen via et spørreskjema.
 • På lignende vis skal også den emneansvarlige innhente innspill fra faglærerne som har undervist på emnet.
 • Den emneansvarlige skal skrive en emnerapport som tar utgangspunkt i evalueringene fra studentene og faglærerne, samt den emneansvarliges selvstendige vurdering av kvaliteten i emnet.  Emnerapporten skal inneholde forslag til forbedringer av emnet.
 • Emnerapporten skal sendes til instituttlederen og til studieprogramrådet for programmet som emnet inngår i.
 • Instituttledelsen skal deretter ha en intern prosess hvor forslag vurderes og ressurser fordeles. Dette skal resultere i en handlingsplan som kommuniseres tilbake til den emneansvarlige som får ansvar for å sette planen ut i livet.
 • Studieprogramrådet som har mottatt emnerapporter for alle emner på programmet, skriver en rapport om kvaliteten på studieprogrammet. Rapporten skal inneholde en plan for eventuelle større endringer på programmet som helhet.
 • Programrapporten går til instituttledelsen som i sin tur utformer en instituttrapport med rapport fra alle programmer som instituttet administrerer.
 • Instituttrapporten går til fakultetet som grunnlag for fakultetets kvalitetsmelding til rektor.
 • Alle emnerapporter skal gjøres tilgjengelig for nåværende og kommende studenter på emnet, slik at kommende studenter kan følge opp at studentenes innspill blir fulgt opp i instituttenes handlingsplaner.

 

Du liker kanskje også