Inflammasjonsmarkører kan si noe om risiko for iskemisk hjertesykdom’

av Kari Williamson 8. juni 2012

Inflammation markers may indicate risk of ischemic heart disease

av Kari Williamson 8. juni 2012

Illustrasjon av hjertet. Laget av Inga Thorsen Vengen.Enkelte inflammasjonsmarkører ser ut til å være knyttet til økt risiko for iskemisk hjertesykdom (angina pectoris og hjerteinfarkt), ifølge tre studier utført av Cand.med. Inga Thorsen Vengen ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK), NTNU.

Motivasjonen bak studiene har vært å identifisere flere mulige risikofaktorer for hjertesykdom, spesielt med tanke på at mange av dem som legges inn med akutt hjerteinfarkt ikke har de tradisjonelle risikofaktorene som røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, overvekt, osv.

Man vet at inflammasjonsforsvaret er aktivert i åreforkalkningsprosessen (aterosklerosen), og disse tre studiene forsøker å øke forståelsen av sykdomsutviklingen, og dermed å finne nye risikomarkører.

Diabetes forhøyer risiko

De to første studiene er basert på diabetikere, som er en gruppe med høy risiko for iskemisk hjertesykdom, blant annet fordi høyt blodsukker trigger inflammasjonsforsvaret. Vengen benyttet seg av data fra HUNT 1 studien, hvor 200 personer med nyoppdaget diabetes ble fulgt over 20 år. Blodprøvesvar ble koblet opp mot dødsårsak iskemisk hjertesykdom.

Fire inflammasjonsmarkører ble målt: Creaktivt protein (CRP), neopterin, laktoferrin og myeloperoxidase (MPO).

Vengen fant at diabetikere med høye nivåer av neopterin og CRP, hadde økt risiko for å dø av iskemisk hjertesykdom uavhengig av tradisjonelle risikofaktorer.

Neopterin er en markør som ser ut til å ha klar sammenheng med at plakk revner og tetter igjen årene (se faktaboks Aterosklerose). Neopterin så ut til å være en mer spesifikk markør enn CRP, som reflekterer en mer generell inflammasjonstilstand i kroppen, (og er derfor sannsynligvis ikke like tett knyttet opp mot aterosklerose.)

I den andre studien fra dette materialet, så forskere på markører fra nøytrofile granulocytter, som er sentrale celler i plakk og ikke fungerer optimalt hos diabetikere. Der viste det seg at de med høyt laktoferrin hadde økt risiko for å dø av iskemisk hjertesykdom. MPO hadde ikke samme effekt.

Genetiske variasjoner

I den tredje studien undersøkte Vengen om genetiske forandringer som endrer inflammasjonsforsvaret kunne ha en sammenheng med risikoen for aterosklerose.

Variasjoner i genet som kontrollerer proteinet mannose-bindende lektin (MBL) ble undersøkt, og de som hadde en genetisk variasjon som ledet til mangel på MBL hadde dobbelt så høy risiko for hjerteinfarkt.

Denne studien er basert på resultater fra HUNT 2, hvor de 370 yngste (alder 29-62 år) som fikk hjerteinfarkt ble matchet mot 370 kontrollpersoner.

Veien videre

Vengen sier at veien er fortsatt lang før disse funnene kan komme i klinisk bruk.

– Det er en veldig stor forskjell på å finne assosiasjoner – ting som opptrer samtidig – med hjerteinfarkt, og å finne årsak. Men det vi finner kan føre til nye hypoteser om årsaker.

Funnene i studiene med diabetikerne har vært såpass interessante at forskerne allerede har tatt dette videre til en stor studie med alle diabetikerne i HUNT 2 for å gjøre noen av de samme analysene, men også se om nye funn dukker opp. Med en større studie kan kanskje funnene generaliseres mer.

Disputas

Doktorgradsavhandlingen «Inflammasjon og aterosklerose, Risikofaktorer i HUNT-studiene» forsvares kl. 12.15, 15.juni 2012. Prøveforelesning kl. 10.15, LA21: “Cardiovascular disease prevention in diabetes mellitus”.

 

Aterosklerose og iskemisk hjertesykdom

Aterosklerose (også kjent som åreforkalkning) er en betennelsesprosess i blodåreveggen hvor fett og kolesterol samles opp, og inflammasjonsforsvaret blir aktivert. Dette klarer derimot ikke å rydde opp, og det blir en konstant aktivering av inflammasjonssystemet som leder til en ond sirkel hvor det tiltrekkes mer fett, og mer inflammasjonsceller, som igjen bygger seg opp til plakk. Når blodåren blir for trang og/eller plakket brister, blir det en propp i åren, som igjen kan føre til hjerteinfarkt.

Iskemisk hjertesykdom er forårsaket av aterosklerose i blodårene til hjertet, som ved hjerteinfarkt og angina pectoris (hjertekrampe).

Publikasjoner

Du liker kanskje også

Illustrasjon av hjertet. Laget av Inga Thorsen Vengen. Certain inflammation markers seem to be related to increased risk of ischemic heart disease (angina pectoris and heart attack), according to three studies conducted by Cand.med. Inga Thorsen Vengen at the Department of Laboratory Medicine, Children’s and Women’s Health, NTNU.

The motivation behind the research has been to identify more potential risk factors for heart disease, especially in light of the fact that many of those admitted with acute heart attack (myocardial infarction) do not feature the traditional risk factors such as smoking, high blood pressure, high cholesterol, overweight, etc.

It is known that the inflammation defense is activated in atherosclerosis, and the three studies aim to increase the understanding of the disease processes, and thereby find new risk markers.

Diabetes increases risk

The first two studies are based on diabetics, which is a high-risk group for ischemic heart disease, amongst other things, because high blood sugar triggers the inflammation defense. Vengen used data from the HUNT 1 study, where 200 individuals with newly discovered diabetes were followed over a 20-year period. Blood test results were linked to cause of death ischemic heart disease.

Four inflammation makers were measured: C-reactive protein (CRP), neopterin, lactoferrin, and myeloperoxidase (MPO).

Vengen found that diabetics with high levels of neopterin and CRP had increased risk of dying of ischemic heart disease independently of traditional risk factors.

Neopterin is a marker that appears to have a clear link to bursting plaque and the restriction of blood vessels (see fact box for Atherosclerosis). Neopterin seemed to be a more specific marker than CRP, which reflects a more general state of inflammation in the body (and is therefore probably not as closely linked to atherosclerosis).

In the second study form the same material, researchers looked into markers from neutrophil granulocytes, which are central cells in plaque and which do not function optimally in people with diabetes. The results show that those with high lactoferrin levels had an increased risk of dying of ischemic heart disease. MPO did not have the same effect.

Genetic variations

In the third study Vengen looked at whether genetic changes leading to variations in the inflammation defense could be related to the risk of atherosclerosis.

Variations in the gene controlling the protein mannose-binding lectin (MBL) were studied, and those with a genetic variation leading to a lack of MBL had doubled risk of heart attack.

This study is based on results from HUNT 2, where the 370 youngest (aged 29-62) admitted for heart attack were matched against 370 controls.

Further research

Vengen says it is still a long way to go before these results can be used clinically:

“There’s a big difference between finding associations – things occurring simultaneously – with heart attack, and finding a cause. But what we find could lead to new hypotheses about causes.”

The results of the study involving the diabetics have already lead to researchers starting a larger study with all diabetics in HUNT 2 to do some of the same analyses, but also to see if new findings emerge. With a larger study, the results may also lead to larger generalizations.

Viva

The thesis “Inflammation and risk atherosclerosis – Risk associations in the HUNT surveys” will be defended at 12.15 on 15. June 2012. The trial lecture “Cardiovascular disease prevention in diabetes mellitus” will be held at 10.15 in LA21.

Atherosclerosis and ischemic heart disease

Atherosclerosis is an inflammation process in the blood vessel wall where lipids and cholesterol gather, triggering the inflammation defense. The defense is not able to remove the cause, however, and there is a constant activation of the inflammation system which leads to a vicious circle where more lipids and inflammatory cells are attracted, which again leads to plaque. When the blood vessel becomes too restricted and/or the plaque bursts, a clot develops which can lead to heart attack (myocardial infarction).

Ischemic heart disease is caused by atherosclerosis in the blood vessels leading to the heart, as seen in heart attack and angina pectoris (heart cramps).

Publications

Du liker kanskje også