Hvordan kan skolen legge til rette for et godt foreldresamarbeid?

av @NTNUhealth 19. august 2013

Blogger: May Britt DrugliMay Britt Drugli

 

Skole og hjem er de to arenaene som har størst betydning for barn og unges utvikling. Derfor er et godt samarbeid mellom hjem og skole viktig.

Fordi foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen av sine barn, er skolen forpliktet til å la foreldrene medvirke i spørsmål som angår barn og unge. Som den profesjonelle aktøren i samarbeidet er skolen ansvarlig for å legge til rette for et skole-hjem samarbeid med alle foreldre.

Lærere som ser på foreldrene som en ressurs i arbeidet med elevene vil jobbe mer systematisk med å få i stand et godt foreldresamarbeid.

Hva er det så som bidrar til å fremme et positivt samarbeid mellom hjem og skole?

Illustrasjon: Photos.com. Liten skolejente med forelder

Foreldre trenger å vite hva som forventes av dem, og at de er viktige for barnas læring og trivsel på skolen. (Illustrasjon: Photos.com)

Lærernes holdninger

Mange studier har vist at lærere samarbeider bedre med noen foreldregrupper enn andre. Samtidig er det ny forskning som viser at hvis skolen tar temaet foreldresamarbeid på alvor og jobber bevisst med dette, blir lærere mer fleksible og åpne i møtet med ulike foreldre. Lærere som ser på foreldrene som en ressurs i arbeidet med elevene vil jobbe mer systematisk med å få i stand et godt foreldresamarbeid.

Støtte foreldrenes engasjement i barnets læring

Det er viktig at foreldre er opptatt av elevens skolehverdag og læring. Noen foreldre trenger informasjon fra skolen om hvor viktige de faktisk er for elevenes læring og trivsel på skolen, mens andre vil behøve konkrete råd på hvordan støtte opp under sine barns skolegang.

Foreldre som tror de er viktige for sine barns læring, vil engasjere seg mer. Elever som har foreldre som er positive til skolen, opplever skolehverdagen som mer positiv enn de som har foreldre som er negative eller lite engasjerte. Foreldrestøtte er på den måten med på å bidra til et mer positivt læringsmiljø.

Avklare forventninger

For å få samarbeidet til å fungere, trenger foreldre og lærere å avklare sine forventninger til hverandre. Foreldrene trenger å vite hva som forventes av dem for eksempel når det gjelder oppfølging av lekser, elevens atferd på skolen, medvirkning og beslutninger i skolen, foreldresamtaler og foreldremøter.

Det er viktig at skolen gir god informasjon og er i dialog med foreldregruppen. Uavklarte forventninger vil kunne hemme samarbeid og føre til mange unødige misforståelser.

Noen foreldre vil ha så stor tillit til skolen at de ønsker å overlate mest mulig ansvar for oppdragelsen av barnet til skolen, noe som kan føre til at de selv engasjerer seg for lite. Det beste for elevene og deres læringsutbytte er at hjem og skole tar et felles ansvar for dem, og  at partene fungerer som likeverdige partnere i samarbeidet.

Positiv kontakt

For at foreldre skal inngå i et positivt samarbeid med skolen, må de føle seg velkommen og møtt med vennlighet av skolens ansatte. En positiv skolekultur vil danne et godt utgangspunkt for gode relasjoner, også mellom lærere og foreldre.

Lærere bør ha generelle strategier på hvordan ha mest mulig positiv kontakt med foreldrene. Dette blir særlig viktig når elever har ulike vansker på skolen. Ved jevnlig å sende mail, sms, kort med mer til foreldrene der læreren kort beskriver positive episoder eller positive forhold ved eleven, vil det legges et godt grunnlag for videre samarbeid.

Pedagogikkprofessor Thomas Nordahl kaller dette for å bygge relasjoner i fredstid. Når det er mye fokus på det positive, vil det også bli lettere å ta opp problemer hvis det på et tidspunkt skulle bli nødvendig.

Forståelse for at samarbeid er vanskelig for noen foreldre

Noen foreldre vil av ulike grunner oppleve det som vanskelig å samarbeide med skolen. Det er viktig at lærerne forstår dette og forsøker å finne hensiktsmessige måter å imøtekomme foreldrene på.

Når det oppstår samarbeidsvansker bør læreren så raskt som mulig komme i kontakt med foreldrene og forsøke å finne ut hva vanskene bunner i. Noen ganger lar de seg lett løse, andre ganger vil det kreve en prosess over tid. Som oftest må læreren i slike tilfeller skreddersy en tilnærming som passer de enkelte foreldrene.

Hjemmebesøk

Hjemmebesøk kan være hensiktsmessig for å knytte hjem og skole tettere sammen. Selvsagt bare hvis foreldrene er positive til dette. Læreren kan på denne måten vise større interesse for elevens hjemmemiljø, og noen foreldre vil dermed kunne bli mer engasjert i det som skjer på skolen. Man får også anledning til å bli bedre kjent i en kontekst der foreldrene føler seg trygge.

Både hjem og skole må bidra til elevenes læringsprosess og til at de finner seg til rette på skolen. Målet med alt skole-hjem samarbeid er å støtte opp under barn og unges læring og utvikling. Foreldre og lærere må hele tiden ha eleven og elevens behov i fokus.

Referanser:

Drugli, M.B. og Onsøien, R. (2010). Vanskelige foreldresamtaler – gode dialoger. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Nordahl, T (2007). Hjem og skole-hvordan skape et bedre samarbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Relatert blogginnlegg:

Foreldre, involver dere i skolen!
 

Du liker kanskje også