Hva er psykisk utviklingshemming?

av @NTNUhelse 29. august 2017

Blogger: Kim Berge, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) lanserte 8. september filmen Om psykisk utviklingshemming. En film om hva utviklingshemming er og hvordan personer med utviklingshemming opplever sin hverdag.

Filmen er en del av et nasjonalt kompetanseløft, prosjektet «Til og fra», som i løpet av høsten 2017 tar sikte på 20 regionale konferanser.

Prosjektet «Til og fra» bygger på kjernen av NAKU sin aktivitet for utvikling av gode tjenester i kommunene. Det faglige innholdet i konferansene vil tilpasses lokale behov og innspill. Tema kan være utviklingshemming (inkludert film), inkludering, bruk av tvang og makt, miljøarbeid eller andre aktuelle tema.

I Rettighetsutvalgets NOU 2016: 17 «På lik linje – Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming», påpekes lav kompetanse i tjenestene. Dette medfører at utviklingshemmede ikke mottar likeverdige og kvalitativt gode nok tjenester innen de ulike samfunnsområdene i kommunene. Resultatet er redusert livskvalitet og unødige utfordringer for personer med utviklingshemming.

NAKU håper at prosjektet og satsingen «Til og fra» vil bidra til økt fokus og kompetanse i tjenestene rundt om i landet og at filmen som nå presenteres vil være et bidrag til økt bevissthet og fokus på psykisk utviklingshemming og personer med utviklingshemmings behov for gode tjenester.

Målgruppe

Målgruppen for filmen er primært ansatte i kommunale tjenester for utviklingshemmede, samt andre samfunnsaktører og «folk flest». Filmen er dokumentar- og intervjubasert og er ment å være både informativ og å spore til refleksjon. NAKU søker med filmen å belyse et viktig og komplekst tema på en mest mulig tilgjengelig måte og på den måten styrke kompetanse i kommunene. Filmen vil inngå som del av Kunnskapsbanken – NAKUs veiviser til kunnskap om tjenester for personer med utviklingshemming.

Filmen varer en time, men er laget slik at den kan deles opp i selvstendige bolker. Først en halv times innledning som tar opp grunnleggende forhold om psykisk utviklingshemming. Deretter tre sekvenser om lett psykisk utviklingshemming, moderat psykisk utviklingshemming og til sist alvorlig eller dyp utviklingshemming.

Du liker kanskje også