Fusjonering gir endring – også i prostata!

av @NTNUhealth 29. november 2016

Fusion makes a difference – also in the prostate!

av @NTNUhealth 29. november 2016

ansattebilde.may-britt.tessemailin falkmo hansenBloggere:  Ailin Falkmo Hansen (stipendiat) og May-Britt Tessem (forsker), MR Cancer-gruppen

 

 

Movember er igjen over oss, og i ekte trøndersk ånd fylles Facebook, Instagram og bybildet av barter i ulike fasonger og varianter. Målet er økt bevissthet rundt menns helse og prostatakreft, en kreftsykdom som blant annet vi i MR Cancer gruppen forsker på.

vevsbit og MR

Vevsprøver lagres i flytende nitrogen før de analyseres ved hjelp av MR spektroskopi. (foto: Geir Mogen/NTNU)

Kan kreftens stoffskifte (metabolisme) gi viktig informasjon om prostatakreft?

Forskere rundt om i verden har vist at endringer i stoffskifte, også kalt metabolisme, er et viktig kjennetegn ved kreft. Ved MR Cancer gruppa studerer vi blant annet hvordan endringer i metabolismen endres når man har kreft og etter hvor aggressiv kreften er. Vi har tidligere funnet at de to molekylene citrat og spermin kan være mulige markører for prostatakreft og at de til og med kan si noe om hvor aggressiv prostatakreften er.

Prostatakreft er langt fra en ensartet kreftsykdom, og dette har betydning for behandling og prognose av pasientene. Dessverre finnes det i dag ingen gode metoder som en kan bruke for å gi en god vurdering av type prostatakreft. Forskere leter derfor i dag etter nye metoder som kan hjelpe til i diagnostiseringen. Tilstedeværelse av fusjonsgenet TMPRSS2-ERG tror man kan være nyttig for å vurdere type prostatakreft. I en nylig publisert studie har vi sett nærmere på dette fusjonsgenet.

Hva er et fusjonsgen og hvilken rolle spiller det i prostatakreft?

TMPRSS2-ERG er et fusjonsgen som oppstår ved at to gener kobles til hverandre, og noen ganger kan slike fusjonsgener føre til endrede egenskaper til kreften hos pasienten. For eksempel kan TMPRSS2-ERG føre til ukontrollert cellevekst og utvikling av kreft. Vi i MR Cancer-gruppa ønsket å undersøke hvordan metabolismen ble påvirket av TMPRSS2-ERG fusjonen.

Vi fant flere endringer i metabolismen, men spesielt interessant var endringer i citrat og spermin

Vi benyttet prostatavev fra kreftpasienter innsamlet gjennom den Regionale Forskningsbiobanken Midt Norge, Biobank1 i tillegg til prøver fra MR biobanken og sammenliknet vevsbiter fra kreft, med og uten fusjonsgenet. Vi fant flere endringer i metabolismen, men spesielt interessant var endringer i citrat og spermin. Dette var molekylene som vi tidligere hadde funnet å være viktige for å skille aggressiv fra mindre aggressiv kreft! Resultatene fra gendataene var i stor grad sammenfallende, og sammen antydet resultatene våre at pasienter med fusjongenet har en annen metabolismeprofil enn pasienter som ikke har dette genet. Endringer kunne sees både på metabolisme- og gennivå, se Figur 2. Fusjonsgenet hadde spesiell stor betydning for metabolismen hos «lav risiko» prostatakreftpasienter.

Ailin_blogg2

Gen- og metabolismedataene antyder at fusjonsgenet TMPRSS2-ERG har betydning for metabolismen hos prostatakreftpasienter. Blant annet fant vi lavere konsentrasjon av spermin, et molekyl tidligere vist å være knyttet til mer aggressiv prostatakreft. Spermin inngår i polyamin-metabolismen, og analyse av uttrykksnivå av gener i polyaminmetabolismen viste endringer av flere sentrale gener. ODC1: ornithine decarboxylase 1, SRM: spermidine synthase, SMS: spermine synthase, SAT1: spermidine/spermine N1-acetyltransferase 1 (blå = nedregulert, rød=oppregulert).

Resultatene våre ble bekreftet i en annen valideringsgruppe av pasienter, og nivåene av de viktigste endrede metabolitter ble bekreftet i en liten gruppe av in vivo MR pasientundersøkelser før operasjon av prostata. Også her så vi de samme forskjellene som vi så i vevsbitene.

Forskere er i dag usikre på om pasienter med fusjonsgenet har en farligere og mer aggressiv kreft enn andre. Selv om dette er en diskusjon som fortsatt pågår, antyder vår studie at pasientene med fusjonsgenet TMPRSS2-ERG utgjør en viktig undergruppe av prostatakreftpasienter. Spesielt blant pasienter med en prostatakreft av «lav-risiko» synes det å være interessant å vite om pasienten har fusjonsgenet eller ikke.

Vi takker for støtten fra Kreftforeningen.

 

Referanse: A.F. Hansen, E. Sandsmark, M.B. Rye, A.J. Wright, H. Bertilsson, E. Richardsen, T. Viset, A.M. Bofin, A. Angelsen, K.M. Selnæs, T.F. Bathen, M.-B. Tessem, Presence of TMPRSS2-ERG is associated with alterations of the metabolic profile in human prostate cancer, 2016.

Du liker kanskje også

ansattebilde.may-britt.tessemailin falkmo hansenBloggers:  Ailin Falkmo Hansen (PhD candidate) and May-Britt Tessem (Research Scientist), MR Cancer group

 

Movember is around with a “trøndersk” spirit on Facebook, Instagram, and the city is filled with mustaches in different shapes and varieties. The goal is increased awareness of men’s health and prostate cancer – a disease we in the MR cancer group want to understand better.

vevsbit og MR

Prostate tissue samples are stored in liquid nitrogen prior to MR spectroscopy analyses (photo: Geir Mogen/NTNU)

How can cancer metabolism provide important information about prostate cancer?

Scientists around the world have shown that changes in metabolism are important characteristics of cancer. We have studied how metabolism is altered due to cancer and how metabolism is changed owing to cancer aggressiveness. Previously, we have found that the two molecules citrate and spermine may be markers for prostate cancer and also can reveal information about aggressiveness.

Prostate cancer is a heterogeneous type of cancer, and this is of importance for treatment and prognosis of patients. However, today there are no reliable methods for assessment of type of prostate cancer. Researchers world-wide are therefore searching for new methods that may provide diagnostic and/or prognostic information. Presence of the fusion gene TMPRSS2-ERG have been suggested to be a candidate method for risk stratification, and in a recently published study we investigated the link between prostate cancer metabolism and TMPRSS2-ERG.

Du liker kanskje også