A tiny fragment of tissue can tell a long story….

by @NTNUhealth 10 October 2013

En liten vevsbit har mye å fortelle…..

by @NTNUhealth 10 October 2013

Blogger: Anna Mary BofinAnna Bofin

 

 

 

 

James Paget (photo: wikipedia.org)

James Paget (photo: wikipedia.org)

“Many of the cells of cancers, for example, may be somewhat like gland cells, yet a practised eye can distinguish them; they are heaped together disorderly and seldom have any lobular or laminar arrangements such as exists in the natural glands or epithelia”

These words were written in 1853 by James Paget who was a surgeon and pathologist, and they describe cancer cells as we see them under the microscope. The cells are different from normal cells. They are mutineers only interested in their own survival at the expense of their host.

To this day, the initial diagnosis of breast cancer is still made by a pathologist examining a tissue sample under a microscope. We know that breast cancers differ greatly in their appearance and that these differences can be explained by differences in their molecular characteristics. These differences are exploited today to give the individual woman a tailor-made treatment based on a set of special tests that have been tried and proven useful for this purpose.

We know that tissue samples from breast cancer harbour even more information that could help us to understand the causes of the disease, determine more effective treatment and avoid overtreatment.

fotokollasje1brystkreft

Normal breast tissue (left), breast cancer, ductal type (right)

The Breast Cancer Subtypes research group at NTNU has studied over 900 cases of breast cancer from women in Nord-Trøndelag who took part in a breast cancer screening program organised by the Cancer Registry of Norway over 60 years ago. These women lived in an era before hormone replacement therapy became common and before the implementation of mammography screening. They received limited treatment, often only surgery, making it possible to study the near natural course of this disease.

These samples have now been reclassified into subtypes based on their molecular composition rather that their appearance under the microscope. Follow-up shows that there are differences in survival according to molecular subtype and that most of these differences occur during the first five years after diagnosis. These results were recently published in Breast Cancer Research and Treatment.

Mothers and daughters

Could there be differences in the types of cancer that occur in these two generations?

Like their mothers and grandmothers before them, women in Nord-Trøndelag have continued to contribute to research through their participation in the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT). The next step for the Breast Cancer Subtypes research group is to study breast cancer tissue samples from women who took part in HUNT2 between 1995-97. In contrast to their mothers, these women have had access to the contraceptive pill, hormone replacement therapy and mammography screening. Could there be differences in the types of cancer that occur in these two generations?

fotokollasje2brystkreft

Breat cancer, lobular type (top left), HER2 protein on the cell membrane (top right), HER2 gene amplification in cell nuclei (bottom left), breast cancer, ductal type (bottom right)

A further question that the Breast Cancer Subtypes group is addressing is survival.

Ultimately, the aim of this work is a better understanding of this complex disease in order to provide the individual woman with a more accurate diagnosis and a more effective treatment of her cancer.

Follow-up over several decades makes it possible to study the molecular characteristics of cancers that have a very good prognosis as well as those with a poor prognosis. Using advanced technology, it is possible to stain and analyse hundreds of tissue samples in a standardised way and study the molecular characteristics of the different cancers. When these data are linked to survival data it will be possible to identify cancers with very good prognosis requiring little or no additional treatment, and others that require individual, tailor-made treatment strategies based on the characteristics of the individual cancer.

Ultimately, the aim of this work is a better understanding of this complex disease in order to provide the individual woman with a more accurate diagnosis and a more effective treatment of her cancer.

You may also like

Blogger: Anna Mary BofinAnna Bofin

 

 

 

 

James Paget (photo: wikipedia.org)

James Paget (photo: wikipedia.org)

“Many of the cells of cancers, for example, may be somewhat like gland cells, yet a practised eye can distinguish them; they are heaped together disorderly and seldom have any lobular or laminar arrangements such as exists in the natural glands or epithelia”

Allerede i 1853 beskrev kirurg og patolog James Paget, kreftceller slik vi ser dem under mikroskopet. Cellene ligner ikke på normale celler. De er på ville veier og er kun opptatt av å overleve selv, til og med på bekostning av deres vert.

Også i dag stilles kreftdiagnosen av en patolog ved en nøye undersøkelse av vevsprøven under mikroskopet. Vi vet at brystkreftsvulster kan variere mye i utseende og at disse forskjellene kan forklares av deres ulike molekylære karaktertrekk.  Nettopp disse forskjellige egenskaper utnyttes i dag til å gi hver enkelt kvinne en tilpasset behandling basert på resultatene av en rekke veletablerte undersøkelser at vevsprøven.

Imidlertid vet vi også at vevsprøvene gjemmer på enda mer informasjon som kan hjelpe oss til forstå hvordan kreftsykdommen oppstår, hvordan den best kan behandles og hvordan vi kan unngå overbehandling.

 

fotokollasje1brystkreft

Normal brystkjertel (venstre), brystkreft, duktal type (høyre)

Breast Cancer Subtypes-forskningsgruppen ved NTNU har undersøkt over 900 tilfeller av brystkreft blant kvinner i Nord-Trøndelag som deltok i en befolkningsundersøkelse rettet mot brystkreft for over 60 år siden. Disse kvinnene levd i en tidsalder før hormonerstatningsterapi var vanlig og før mammografiprogrammet kom i gang. De fikk ganske begrenset behandling, ofte kun kirurgi, og dette gjør det mulig for oss å følge sykdomsforløpet slik det var før nyere behandlingsmetoder ble tatt i bruk.

Alle disse vevsprøvene er nå blitt reklassifisert i subtyper med utgangspunkt i deres molekylære sammensetning i motsetning til deres utseende under mikroskopet. Langtidsoppfølging viser at de ulike molekylære subtyper er assosiert med ulik overlevelse og at disse forskjellene oppstår i løpet av de første fem år etter diagnosen. Resultatene ble publisert nylig i Breast Cancer Research and Treatment.

Mødre og døtre

Vi lurer på om det er noen forskjeller i krefttypene som oppstår i disse to generasjoner.

I likhet med deres mødre og bestemødre, fortsetter kvinner i Nord-Trøndelag å bidra til forskning gjennom deres deltakelse i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Det neste steg for Breast Cancer Subtypes-forskningsgruppen er å undersøke vevsprøver fra brystkreft oppstått hos kvinner som deltok i HUNT2 mellom 1995-97. I motsetning til deres mødre, har denne generasjon kvinner hatt tilgang på P-pillen, hormonerstatningsterapi og regelmessige mammografiundersøkelser. Vi lurer på om det er noen forskjeller i krefttypene som oppstår i disse to generasjoner.

fotokollasje2brystkreft

Brystkreft, lobulær type (øverst til venstre) HER2-protein på cellemembranen (øverst til høyre), HER2 genamplifikasjon i cellekjerner (nederst til venstre), brystkreft, duktal type (nederst til høyre)

Breast Cancer Subtypes gruppen er også opptatt av overlevelse.

Hovedhensikten med denne forskningen er å bidra til en bedre forståelse av denne sykdommen og å gi en enkelte kvinne en mer nøyaktig diagnose og en mer effektiv behandling av hennes kreftsykdom.

Oppfølging over flere tiår gir en unik mulighet til å undersøke hvilke molekylære trekk er assosiert med krefttyper med lang overlevelse og hvilke er assosiert med kortere overlevelse. Ved hjelp av avansert teknologi, er det mulig å farge og analysere flere hundrede vevsprøver på en standardisert mate og studere molekylære trekk ved de ulike svulstene. Når resultatene kobles til informasjon om overlevelse vil det være mulig å identifisere kreftsvulster med svært gode leveutsikter og lite behov for tilleggsbehandling, og andre med behov for skreddersydd behandlingsopplegg basert på de særskilte molekylære egenskaper ved den enkelte svulsten.

Hovedhensikten med denne forskningen er å bidra til en bedre forståelse av denne sykdommen og å gi en enkelte kvinne en mer nøyaktig diagnose og en mer effektiv behandling av hennes kreftsykdom.

You may also like