Ebola epidemin i Väst-Afrika – berör den oss?

av @NTNUhealth 4. august 2014

Blogger:Elisabeth DarjElisabeth Darj

Darj er professor i Global helse

Den medicinska fakulteten vid NTNU har ett viktigt och uppskattat flerårigt samarbete med sjukhus i Sierra Leone. Några av våra medicinstudenter skulle resa dit för planerade studier om tre veckor. Fakulteten har dock beslutat att det är alltför riskabelt att sända dem dit, på grund av det omfattande utbrottet av ebolavirus i Väst-Afrika. Presidenten i Sierra Leone har också nyligen proklamerat uppehållstillstånd i landet, för att förhindra in- och utresor.

NTNU har ett speciellt ansvar att värdera risker, för studenter och handledare som reser utomlands för studier och forskning. Redan i juni gjordes en systematisk riskanalys vid Den medicinska fakulteten, med information från WHO, andra myndigheter, utrikesdepartementen i Sverige, Norge, Storbritannien, lokala afrikanska kontakter och forskare med pågående studier i landet. Konklusionen blev att det inte kan anses försvarligt att fortsätta med forskning i Sierra Leone för närvarande.

 Konklusionen blev att det inte kan anses försvarligt att fortsätta med forskning i Sierra Leone för närvarande.

Världshälsoorganisationen (WHO) uppdaterar dagligen antal insjuknade och beräknar dödligheten upp till 90%. Symptomen på ebolavirus infektion är initialt diskreta, med feber, huvudvärk, kräkningar och det är därför svårt att direkt identifiera vilka som har insjuknat. Viruset är mycket smittsamt, är fortfarande utom kontroll och sprider sig till intilliggande länder. Epidemin pågår i Guinea, Liberia, Sierra Leone och det första fallen i Nigeria rapporteras nu. Speciellt utsatt för smitta är hälsopersonal. Specialistläkare på just ebolainfektioner i Sierra Leone och Liberias har avlidit. Två smittade amerikanska läkare flygs till USA för vård, utrikesministern i England uttalar sin oro i media om att smittan kan komma till Europa.

ebola. Foto: iStockEngland och Frankrike har mera kontakter med Väst-Afrika än övriga Europa och Skandinavien. Det finns ingen uttalad turism dit och för besökare, som bor på hotell med god standard, anses risken att bli smittad låg. De officiella råden är att vara försiktig, noggrann handhygien, inte röra sjuka eller döda människor eller djur och absolut undvika kontakt med kroppsvätskor. Sjukvårdspersonal uppmanas använda skyddande klädsel och utrustning. Risken för att anhöriga från Norge, Sverige, som besökt infekterade länder eller sjukvårdspersonal som har arbetat där, har blivit smittade finns, men bedöms ändå i dagsläget som liten. Vid de norska sjukhusen finns tydliga rutiner på isolering av sjuka patienter och stränga hygienföreskrifter. Det finns dessvärre inget som tyder på att ebolautbrottet kommer att vara under kontroll inom den närmaste tiden.

Medicinstudenterna som skulle resa dit för två månaders studier har planerat och förberett sig noggrant ett helt år. De har ett stort intresse för global hälsa, gjort litteraturstudier, skrivit projektprotokoll och sökt etiktillstånd. De har god support av lokala och norska handledare och de behöver genomföra en hovedoppgave för att få sina medicinstudier godkända. Även om de själva inte primärt skulle ta hand om patienter, anser vi det alltför riskfyllt att vistas på ett sjukhus inom ett ebolainfekterat område, med potentiellt katastrofala konsekvenser som följd. De måste därför nu ändra sina planer. Vi kan bara hoppas att våra lokala medarbetare och deras familjer får vara friska och att vi kan återuppta vår forskning senare.

Således påverkar ebola epidemin indirekt också studenter och forskare vid NTNU.

Du liker kanskje også