Tag Archives: etikk

«Out of the showcase»

Blogger: Mona Ødegården, Medisinsk museumMona Ødegården

Kan museer stille ut et «ødelagt» hjerte, hvor pasienten lever videre med donorhjerte, men er en person under 18 år? Dette og mange flere spørsmål og problemstillinger ble presentert da The European Association of Museums of the History of Medical Science nylig var samlet i Nederland.

Tema for konferansen var «Out of the Showcase», som kanskje kan oversettes med ut av glassmonteren? Tittelen favnet blant annet presentasjoner om publikumsinvolvering, restaurering av anatomiske preparater, pasienthistorier i utstillinger og digital gjenskaping av historiske kilder. Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine

Samtykke og involvering av deltakere i medisinsk forskning i dag

MarjaStuifbergen-litenblogger: Maria Stuifbergen,
rådgiver ved HUNT forskningssenter og Institutt for samfunnsmedisin

Ønsker du å vite hva forskere gjør med dine helseopplysninger og blodprøver når du deltar i medisinsk forskning eller synes du det er unødvendig? Hva er det egentlig du samtykker til når du er med i et forskningsprosjekt og avgir ditt materiale?

I dagens etikk rundt medisinsk forskning på mennesker er informert samtykke et nøkkelbegrep. Det er et krav at forskningsdeltakere blir informert om hva et forskningsprosjekt innebærer og  at de får bestemme selv om de ønsker å delta eller ikke. Dette oppfattes som en selvfølge for oss i dag og i Norge, men historisk sett er informert samtykke et relativt nytt fenomen. Tanker rundt informert samtykke utviklet seg for første gang i større grad etter Nürnberg Forskningsdageneprosessene Tyskland, der flere tidligere nazi-leger ble dømt for krigsforbrytelser. I konsentrasjonsleir og ellers i Tyskland under Den andre verdenskrig hadde leger brukt andre mennesker som ren forskningsobjekt, og påførte deltakerne store skader, ofte med døden som følge. Dette  startet en diskusjon om rammene rundt deltakelse i medisinsk forskning, og når slik deltakelse kan være forsvarlig. Som en følge av disse diskusjoner utviklet Verdens legeforening i 1964 Helsinkideklarasjonen, som omfatter retningslinjer om medisinsk forskning med mennesker. Her står det at forskningsdeltakere må avgi et informert samtykke før de kan inkluderes i forskningsprosjekt. I Norge er deltakeres rettigheter i medisinsk forskning fastlagt i Helseforskningsloven, som har store likhetstrekk med Helsinkideklarasjonen.

Selv om personer i dag samtykker til deres deltakelse i forskning, er det fortsatt mange spørsmål knyttet til samtykker som psykologer og etikkere i tillegg til medisinere forsker på. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Etikk, Forskning, NTNUmedicine

Se «Forever Young» fra sofaen her!

Klokka 19.00 starter «Forever Young» på Byscenen. Om du ikke har mulighet til å se det «live», så blir sendingen streamet her.

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, Hjerte-kar, NTNUmedicine

Du vil ikke tro oppskriften på å bli gammel….

Anne Steenstrup-Duch

Blogger: Anne Steenstrup-Duch

Vil du vite «hemmeligheten» til å bli gammel og leve lenge? Hva skjer med kroppen når den eldes? Kan det stoppes? Da må du få med deg Researcher’s night: Forever Young, fredag 26. september klokka 19:00, på Byscenen i Trondheim.

Dette blir syvende gang vi på Det medisinske fakultet arrangerer Researchers’ Night i forbindelse med Forskningsdagene. Vi pleier å si at det er Researchers’ Night “for voksne”. Grunnen til det er fordi Researchers’ Night – “Ungdommens forskernatt” arrangeres for over 1000 elever fra videregående i Realfagsbygget.  Og i år har de 10-års jubileum!

Vårt arrangement har dem over 18 år som målgruppe. Temaet i år er det nyeste innen forskning på aldringsprosessen. Innen medisin har forskningen vært mest opptatt av å kurere og minimere sykdommer. Nå begynner forskerne heller å se på hva er det som i stor grad ligger til grunn for sykdommene: nemlig aldringsprosessen. Til og med Google har en massiv satsing på å unngå aldring og har startet firmaet Calico. Å unngå aldring er fremtiden! Men hva er de etiske problemstillingene i dette?

Fra øverst til venstre: Professor Jorunn Helbostad, professor Berge Solberg, professor Stig Omholt og nederst i dykkedrakt professor emeritus Alf Brubakk.

Fra øverst til venstre: Professor Jorunn Helbostad, professor Berge Solberg, professor Stig Omholt og nederst i dykkedrakt professor emeritus Alf Brubakk.

 

Vi har invitert forskjellige forskere som har ulik utgangspunkt til temaet. Først ut er professor emeritus Alf Brubakk som kan fortelle at «70 er de nye 30». Han vil fortelle om de nye «eldre», og sine egne erfaringer med treningsforskning gjennom 40 år.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, NTNUmedicine

Vår høringsuttalelse på reservasjonsordning for fastleger

25. april sendte vi inn vår høringsuttalelse for fastleger. Samme dag blogget dekan Stig Slørdahl om denne. I innledningen står det:

NTNU er kritisk til høringsforslaget om reservasjonsmulighet for fastleger. Ressursene som må til for å gjennomføre dette forslaget synes ikke å være rettferdiggjort av noen etisk gevinst. Verken hensynet til abortsøkende kvinner eller hensynet til legers samvittighetsfrihet, taler for dette forslaget. Nedenfor utdypes disse innvendingene mot høringsforslaget.

Les resten av høringsuttalelsen her.

Justices scales

 

Leave a Comment

Filed under Dekanus, Forskning, Generell helserelevans, Meninger, NTNUmedicine

Det er vel dere som er fremtiden?

Blogger: Karin TømmeråsKarin Anita 2010

Dekan Stig Slørdahl ved Det medisinske fakultet tok imot samfunnsengasjert ungdom fra hele landet i Kunnskapssenteret søndag 27.april 2014. Ved Fremtidscamp samles fremtidens ledere for å løse morgendagens problemer.

161 (2)

Deltagerne fra Fremtidscamp utenfor Medisinsk Museum. (Foto: Karin Tømmerås)

 

Dekan fortalte om samfunnsutfordringer innen helse og oppfordret ungdommene til å ha et globalt perspektiv i sitt samfunnsengasjement.

Utfordringen i Norge med en fremtidig stadig lavere andel yrkesaktive og flere omsorgstrengende kan ikke løses med «import» av helsearbeidere fra land som behøver arbeidskraften selv.

Ungdommene ble tydelig engasjerte. «Hva kan vi bidra med for å møte samfunnsutfordringene innen helse?» Vi må tenkte innovativt fremhevet dekanus. Helseteknologi kan være løsningen på noen av utfordringene. Vi må legge til rette for tjenesteinnovasjon og næringsutvikling. Det er viktig med en tett kobling mellom næringslivet, helsetjenestene og forsknings- og utdanningssektoren. Ny kunnskap må implementeres. Vi behøver kunnskapsrike ledere.

158 (2)

Fra Kunnskapsportalen i Kunnskapssenteret (Foto: Karin Tømmerås)

Ungdommene ble også stilt ovenfor noen etiske dilemmaer:

  • Er det greit at teknologiske løsninger og «kalde hender» erstatter «varme hender» i helseomsorgen, og i så fall hvordan?
  • Er det greit å bruke veldig store ressurser på å forlenge livet til en pasient med kun 6 måneder?
  • Bør foreldre av barn med dødelig sykdom få hjelp til assistert befruktning for å lage søsken som kan gi stamceller og redde sitt søsken?
  • Bør blodtester for tidlig fosterdiagnostikk godkjennes i Norge?

Ungdommene diskuterte engasjert. De hadde dels ulike meninger, men var enige om mye. De var positive til ny teknologi som et supplement til «varme hender».  Men de var skeptiske til kostbar kort livsforlengende behandling, og ville prioritert å bruke midlene på å forebygge sykdommen eller forskning for å utvikle en mer varig behandlingsform. Noen få var redde for at «redningssøsken» ville bli sett på som «et produkt», mens andre framhevet at det ville være stort å ha reddet sitt søsken. Det var delte meninger om metoden for tidlig fosterdiagnostikk burde godkjennes. Noen la vekt på kvinnens valg til selvbestemt abort innen 12. svangerskapsuke og mente den burde godkjennes, mens andre fryktet «babyshopping».

Det var givende å se ungdommenes store engasjement for helseutfordringene. Det er lovende med tanke på at ungdommene er fremtiden.

Se flere bilder fra Fremtidscamp.

Leave a Comment

Filed under Dekanus, Forskning, Generell helserelevans, NTNUmedicine

Folkehelsa – er det lov å bruke salgsteknikker? (HUNT, 29. november)

Møte i serien «Aktuell Samfunnsmedisin» ved HUNT forskningssenter.

Målet med folkehelsearbeidet er å endre atferd i befolkningen, men vi taper mediakampen i forhold til markedskreftene, som selger inaktivitet og usunn mat. Sosial markedsføring («social marketing») gjør bruk av teori og erfaring fra markedsføringsbransjen til gode formål. Men er det greit å overføre metoder fra næringslivet til folkehelsearbeidet? Går det noen etiske grenser her?

pekefinger_istock_500p

Innledere:
– Ruth Marie Donovan underviser bl.a. i sosial markedsføring og helsefremmende lokalsamfunn. Hun er utdannet sykepleier, har internasjonal mastergrad i helsefremmende arbeid og videreutdanning i sosial markedsføring, helsepsykologi, flerkulturell forståelse og implementering av kunnskapsbasert praksis. Hun kommer ens ærend fra Bergen til møtet. 
– Berge Solberg
er professor i medisinsk etikk ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, og medlem av Bioteknologinemnda.

Etter innledningene blir det god tid til debatt. Møtet er åpent for alle – HUNT forskningssenter spanderer kaffe/te og noe å bite i.
Vel møtt!

  • 29.november
  • 13:00-15:00
  • HUNT forskningssenter, auditoriet

 

Leave a Comment

Filed under Generell helserelevans, NTNUmedicine