Innovasjon – et viktig samfunnsoppdrag for alle som arbeider med helse

av @NTNUhelse 23. november 2018

Av: Brita Solveig Pukstad, prodekan for PhD-utdanning og innovasjon.

Hva er egentlig innovasjon? Er dette nok et moteord uten substans?

For å ta det siste spørsmålet først: Innovasjon er ikke noe nytt. På 1600-tallet ble begrepet brukt i nedsettende betydning, og innovatører var farlige. Puritaneren Henry Burton anklaget i 1636 kirkens embetsmenn for å være innovatører, men ble selv dømt som innovatør, kastet i fengsel og fikk kuttet av ørene. I nyere tid er innovasjon blitt et honnørord,  men det er også et ord mange opplever som vagt og ullent. Jeg skal forsøke å klargjøre det litt mer her.

Brita Solveig Pukstad , prodekan for PhD-utdanning og innovasjon.

Brita Solveig Pukstad , prodekan for PhD-utdanning og innovasjon.

Hvorfor er vi opptatt av innovasjon?

Innovasjon og nyskaping er viktige samfunnsoppdrag for universitets- og høyskolesektoren nedfelt i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet og i strategiene ved NTNU sentralt og ved vårt fakultet. Behovet for innovasjon og nyskaping er særdeles viktig innen helse-og omsorgstjenesten der ressursene må utnyttes bedre og mer fornuftig. Utfordringene består blant annet i økte behov, krav om høy kvalitet og forventninger om stor tilgjengelighet samtidig som det er knapphet på ressurser. Oljen varer ikke evig, og vi må være endringsvillige for å takle dette og utvikle helsetjenestene i alle ledd.

I de nye nasjonale retningslinjer for helse-og sosialfagutdanningene (RETHOS) kommer innovasjon inn som del av læringsutbyttebeskrivelsene. Her får vi en jobb å gjøre, og inspireres av hvordan sykepleiestudiet ved vårt fakultet har klart å få dette inn i studieplanen på siste studieår i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Du kan lese mer om dette i kronikken Helsesektoren trenger nye og gode løsninger.

Nylig har NTNU, i samarbeid med Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) utarbeidet et forslag til et målesystem for innovasjon ved universitets-og høyskolesektoren med et bredt utvalg indikatorer. Når vi får dette verktøyet på plass har vi forutsetninger for å kunne måle og synliggjøre innovasjon. Da kan vi også gi begrepet et mer konkret innhold.

Bilde fra åpningen av studentdrevet innovasjonslab innen helse på Øya.

Bilde fra åpningen av den studentdrevne innovasjonslaben innen helse på Øya. Foto: Geir Otto Johansen

Hvordan defineres innovasjon og hvem skal utøve den?

En mye brukt og kortfattet definisjon av innovasjon er som noe nytt, nyttig og nyttiggjort. OECD/Eurostat (2018) Oslomanualen definerer innovasjon som nye eller forbedrede produkter og/eller prosesser. En veldig viktig faktor her er at innovasjon skal bidra til verdiskaping og eller samfunnsnytte. På Helse Midt-Norge sine nettsider finner vi følgende definisjon på helseinnovasjon:

Utvikling av nye produkter, tjenester eller organisasjonsformer som bidrar til en styrket helsetjeneste.
Det skjer i form av økt kvalitet, bedre arbeidsprosesser, økt sikkerhet for pasienter og ansatte,
og slik bidra til verdiskaping.

Er det bare noen få utvalgte som skal få drive med innovasjon? Nei, så absolutt ikke! Her kan alle bidra, og vi ønsker en kultur der innovasjon er en naturlig del av den daglig samtalen om god helsetjeneste. Kanskje nettopp du har en ide som kan bidra til verdiskaping og bedre helse? Ved å møtes på tvers av fag og kulturer kan store ting skje. Et godt eksempel på et innovativt partnerskap kan du lese om her: Hva skal til for at bestemor «gamer» seg til bedre helse?

Hvordan skal vi jobbe for å satse på innovasjon?

Hvordan skal vi så svare på føringene om å få til en kulturendring som vektlegger innovasjon sterkere? Først og fremst må vi bli flinkere til å synliggjøre det vi allerede har av innovativ virksomhet ved fakultetet. Her er det mye spennende å vise frem, og sammen med NTNU Technology Transfer AS ( TTO) og andre samarbeidspartnere skal vi følge opp dette i tiden fremover.

Som prodekan for innovasjon vil jeg bidra til å koordinere de ulike aktørene. Heldigvis har jeg gode medarbeidere både ved fakultetet og ved St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge. Vi har også en egen direktør for forskning, innovasjon og utdanning, Gunnar Morken, som er ansatt 50/50 ved St. Olavs hospital og vårt fakultet.

Videre har prorektor for nyskaping ved NTNU, Toril Hernes etablert et strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon. Denne satsingen innebærer at 15 innovasjonsledere er ansatt ved NTNU. Disse innovasjonslederne skal bidra til at de ulike forskningsmiljøene utnytter mulighetene for innovasjon bedre. To av disse innovasjonslederne er ansatt ved vårt fakultet og vi gleder oss til å følge dem og innovasjonsprogrammet videre.

ENgage er et senter for fremragende undervisning ved NTNU som jobber med entreprenørskap og innovative undervisningsmetoder. Vi skal samarbeide med ENgage for å implementere læringsutbyttebeskrivelsene og få innovasjon inn i helseprofesjonsutdanningene våre. Entreprenørskap og innovasjon er også et satsningsområde for ph.d.-studenter, postdoktorer og forskere.

Ikke alle med ph.d. kan satse på en fremtid innen akademia, og derfor er Helseinnovatørskolen er godt opplæringstilbud for dem som ønsker mer kunnskap og bevissthet omkring innovasjon. Vi samarbeider med Det medisinske fakultet ved universitetet i Oslo og Karolinska institutet i Stockholm om dette tilbudet, som gir studiepoeng og et nyttig tillegg på CVen. Les mer om Helseinnovatørskolen i Tonje Steigedals blogg.

Å bygge CV og tenke karriere tidlig for Ph.D.-studenter er for øvrig også en oppgave vi nå prioriterer ved fakultetet. Universitetet i Bergen har en egen karrieredag for PhD- studenter og etter inspirasjon fra denne planlegger vi nå en egen karrieredag for Ph.D.-studenter også i Trondheim. Er du Ph.D.-student? Sett av torsdag 25.april 2019 allerede nå!

Vi trenger en møteplass hvor man kan bli inspirert til innovasjon

Studentene er en svært viktig ressurs for oss. Mange av dem er våre fremtidige helsefagarbeidere, og legestudentene etterlyser mer innovasjon i utdanningen. En utfordring er å implementere dette i en allerede overfylt timeplan, og der må vi nå se etter gode løsninger. For å gi rom for innovasjon utenfor fastsatt undervisning trenger studentene et sted å møtes.

Vi har derfor etablert et helseinnovasjonssenter for studenter på Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS) på Campus Øya i Trondheim. Se film fra åpningen her:

Vi etablerer innovasjonslaben som en pilot, men har store planer om å bygge opp et helhetlig helseinnovasjonssenter i Midt-Norge sammen med våre mange samarbeidspartnere. Vi håper at dette skal bli en møteplass hvor de gode ideene skal få myldre og ende opp i målbare innovasjoner. Den nye innovasjonslaben heter foreløpig Student Health Innovation Centre (SHIC), men vi vil utfordre våre studenter til å finne et godt, norsk navn som beskriver aktiviteten ved senteret. Vi har fått god hjelp av deler av TrollLABS, under ledelse av professor Martin Steinert, til å bygge opp denne innovasjonsarenaen, i form av TrollLABS Medical.

En daglig leder av innovasjonslaben er ansatt, og begynner i jobben medio januar 2019. Vedkommende skal bistå studentene med ideutvikling og aktiviteter, og hjelpe til med å bygge nettverk og samarbeid med helsepersonell, næringsliv, offentlige samarbeidspartnere, pasienter/brukere og øvrige deler av NTNU.

En egen studentgruppe som jobber med innovasjon og entreprenørskap, DRIV, er allerede i gang med å få til en kulturendring. DRIV er tett påkoblet SPARK, NTNU, og jobber på tvers av fakultetene. Våren 2018 arrangerte DRIV en vellykket workshop i samarbeid med Fremtidens Operasjonsrom (FOR), St.Olavs hospital, og vi håper det skal bli mer av slike tiltak.

Vi håper at innovasjonslaben skal bli et aktivt og produktivt sted. Om du som leser dette har noen innspill til hvordan vi kan jobbe eller til hvordan vi kan bygge på dette i utviklingen av en mer omfattende helseinnovasjonslab hører vi gjerne fra deg!

For å opprettholde velferdsstaten og bygge opp helsesektoren må vi tenke utenfor boksen, og våge å satse.
All endring kan innebære en viss motvilje og noe smerte på vei mot bedring, men uten mot til å prøve noe nytt, skjer det lite. Slik vinden blåser i favør av nyskaping og innovasjon nå, med frimodige studenter med på laget, har jeg stor tro på at vi sammen skal få til å fremme endringsvilje, verdiskaping og utnytte ressursene bedre og mer fornuftig.

Velkommen som innovatører!

Du liker kanskje også