HUNT4 Trondheim 70+: en ny læringsarena for sykepleierstudentene

av @NTNUhelse 11. desember 2018

Av Linda Ernstsen, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sykepleiere er den største yrkesgruppen både i sykehus og i den kommunale helsetjenesten. Utdanning av sykepleiere handler derfor også om å tilrettelegge for læring av praktiske ferdigheter, observasjon og kommunikasjon gjennom kliniske praksisstudier. At sykepleierstudentene får muligheten til å være involvert i HUNT4 Trondheim 70+ gir erfaring og perspektiver på eldres helse som de ellers ikke ville fått med seg.

 

Sykepleierstudenter øver seg på å måle gripestyrke

Sykepleierstudentene måler blant annet gripestyrken hos deltakerne i HUNT4 Trondheim 70+. Her øver to studenter seg på hverandre.

 

Vi lever stadig lenger

I 2040 vil det være dobbelt så mange personer over 80 år i Norge sammenlignet med i dag. Informasjon om eldres helse og funksjonsnivå gir derfor viktig kunnskap om hvilke tjenestetilbud det blir behov for i tiden fremover. Dette er også bakgrunnen for at Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Trondheim kommune og NTNU har gått sammen om gjennomføringen av HUNT4 Trondheim 70+. Ca. 4000 innbyggere fra 70 år og oppover mottar invitasjon til å delta i løpet av høsten 2018 og våren 2019. Datasamlingen foregår på egen feltstasjon i Innherredsveien, i hjemmebasert omsorg og i institusjon. Mange av dem som deltar gjennom besøk på feltstasjonen er forholdsvis friske eldre. Men ettersom det virker til å være en generell oppfatning av at eldre er en ensartet gruppe med skrøpelige og hjelpetrengende individer, er det av stor verdi at sykepleierstudentene også møter friske eldre gjennom sin kliniske praksis. Spesielt med tanke på at en del av sykepleieres ansvarsområder omhandler forebygging, et fagfokus som vil bli enda viktigere i årene som kommer.

Viktig å delta i forskning

I tillegg til sin ordinære kliniske praksis i hjemmebasert omsorg har 2.års studentene i sykepleie ved NTNU (campus Trondheim) også deltatt i testing og karlegging av deltagerne i HUNT4 Trondheim 70+. Etter den praksisforberedende uka som ble avsluttet med sertifisering som godkjent tester, ble de første deltakerne tatt vel imot under åpningen av feltstasjonen 29.oktober. Og i dag, ca. 6 uker etterpå har sykepleierstudentene testet i overkant av 800 deltakere! Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» viser til at aktiv deltakelse i forskning blant studenter har klar sammenheng med studentenes evne til kritisk tenkning, utforskning og livslang læring. Involvering av sykepleierstudentene i kartlegging av eldres funksjonsnivå, kognitive funksjon, ernæringsstatus og tannhelse gir studentene verdifull erfaring med datakilder som er nødvendige for å fremskaffe ny kunnskap om eldres helse og helsetjenestebruk. Ved sykepleierutdanningen vil 2.års studentene i tillegg få tilbud om velge tema for bacherloroppgaven med bruk av data fra HUNT4 Trondheim 70+. Dette representerer noe helt nytt i utdanningen, også kalt innovasjon i utdanning.

Ministerbesøk ved feltstasjonen

I forbindelsen med lanseringen av Regjeringens nye eldrereform “Leve hele livet” ville eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen legge turen innom feltstasjonen for å snakke med både deltakere, sykepleierstudentene og ansatte i HUNT4 Trondheim 70+. Hun var tydelig imponert over måten feltstasjonen blir drevet på. Ministeren gav tydelig utrykk for at data som samles inn er svært viktig for myndighetene å få kunnskap om eldres helse, også med tanke på planlegging og organisering av fremtidens helsetjenester. At eldre- og folkehelseministeren velger å besøke HUNT4 Trondheim 70+ er positivt og en anerkjennelse av alle som er involvert i studien, både deltakere, sykepleierstudenter og ansatte.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen studerer en aktivitetsmåler

Karoline Blix Grønvik og Pernille Thingstad viser eldre- og folkehelseministeren hvordan en aktivitetsmåler fungerer. Foto: Maria Stuifbergen

Du liker kanskje også