Utvikler ny metode for å måle alkoholbruk

av Maria Stuifbergen 30. april 2018

Av: Maria Stuifbergen, rådgiver ved HUNT forskningssenter, NTNU.

Alkoholbruk har stor betydning for folkehelsa. Forskere er uenige om lavt til moderat bruk kan ha positive helseeffekter men vi vet at høyt forbruk kan være svært helseskadelig. Å måle alkoholkonsum i helseundersøkelser og i helsetjenestene er vanskelig. Et nytt forskningsprosjekt kan bidra til bedre målinger.

En forskergruppe fra St. Olavs hospital skal analysere HUNT-prøver på mengde fosfatidyletanol (også kalt PEth) som dannes i blodet når man har drukket alkohol. Målingen sier noe om hvor mye alkohol man har drukket de siste 2 til 4 uker før blodprøvetaking. Slike målinger er trolig mer presise enn egenrapporterte opplysninger.

vennegjeng drikker alkohol. Foto: iStockPhotoNivået av PEth som måles i en blodprøve er slik at jo mer alkohol en drikker, jo mer PEth vil bli dannet. Hvis man ikke lenger drikker alkohol, vil PEth gradvis forsvinne i løpet av noen dager til uker. Det er viktig å påpeke at en målt PEth-verdi ikke kan gi noe fasitsvar på nøyaktig hvor mye alkohol man har drukket den siste tiden; alt tyder på at det er forskjell fra person til person når det gjelder hvor mye PEth som dannes ved et og samme alkoholtinntak, sier forsker Ragnhild Bergene Skråstad.

Denne PEth-verdien vil kunne gi svar på mange forskningsspørsmål knyttet til alkoholinntak og hvordan dette påvirker kroppens funksjoner.

Alkoholmarkørene spiller en sentral rolle i diagnose og oppfølging av alkoholavhengighet og alkoholrelaterte lidelser, men vi trenger mer kunnskap om hvordan disse markørene oppfører seg og hva som henger sammen med høye eller lave verdier. Økende fokus på alkoholbruk i medisinsk-juridisk sammenheng som for eksempel i helsekrav til førerkort, har forsterket dette behovet, sier Skråstad.

Det vil også være mulig å forske på variasjoner i alkoholbruk på befolkningsnivå, for eksempel om inntaket varierer med årstidene, eller mellom geografiske områder. Dette er første gang forskere vil være i stand til dette med bruk av denne markøren.

alkohol_deprimert kvinne_istock_webI forkant av godkjenning for prosjektet, og fordi man var usikker på hvordan en slik måling ville oppfattes, har HUNT forskningssenter intervjuet flere deltakere på feltstasjon Stjørdal. Det viste seg at disse deltakere stort sett var positive til forskning på alkohol og analysering av blodprøver for PEth. Mange lurte på om de ville få tilbakemelding på en slik måling, men det vil ikke være tilfelle.
Deltakere vil ikke få tilbakemelding på målingen av flere grunner: Målingen inneholder ikke nye opplysninger for den enkelte – folk vet jo selv om de har drukket alkohol, analysene blir ikke gjort umiddelbart etter prøvetaking, og det er usikkert hvilken helsemessig betydning en slik engangsmåling har. For deltakere som ikke svarer på alkoholspørsmål i spørreskjemaet vil måleverdien ikke bli registrert i dataene.

Resultatet av analysen vil bli oppbevart sikkert, slik som resten av resultatene fra HUNT-undersøkelsen. Forskere vil kun motta avidentifiserte opplysninger, som i alle HUNT-prosjekt. Prosjektet har blitt drøftet i HUNT Data Access Committee, HUNT4 etikkgruppa og HUNT4 styringsgruppa, og det er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Har du spørsmål om disse analysene, kontakt HUNT forskningssenter.

Du liker kanskje også