Tverrprofesjonell trening for studenter i Medisinsk SimulatorSenter

av @NTNUhealth 18. mars 2015

Stine GundrosenBlogger: Stine Gundrosen
Leder av Medisinsk SimulatorSenter

 

Den 3. februar i år arrangerte Medisinsk SimulatorSenter en praktisk tverrprofesjonell samhandlingstrening (TverrSim) for studenter innen medisin, sykepleie og radiografi for første gang. Simulatorsenteret drives i et samarbeid mellom Helse Midt-Norge, NTNU og St.Olavs Hospital, og sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag arrangerte vi TverrSim.

Flytting av pasient

Forflytting til seng. Foto: Medisinsk SimulatorsSenter

Treningen var en pilot der en ønsket å møte både en faglig og politisk anmodning om at helsestudenter i ulike profesjonsutdanninger bør ha tilbud om å lære sammen. Fire medisinstudenter, fire sykepleierstudenter og en radiografstudent deltok.

Medisinsk simulering er en undervisningsmetode der en ved hjelp av en avansert datastyrt dukke og realistiske omgivelser gjenskaper pasientscenarioer fra klinisk virkelighet. Et team av studenter behandler «pasienten» og diskuterer deretter løsningene som ble valgt sammen med kliniske spesialister med pedagogisk kompetanse (debriefing). Videoopptak fra simulatortreningen gir studentene en mulighet til å se seg selv jobbe og med det være et grunnlag for å reflektere over kompetanse og roller.

 

 

I løpet av dagen ble studentene presentert for fire pasientscenarioer der læringsmålet var å få innsikt i andres kompetanse og dermed også få en bedre forståelse av sin egen. Rolleforståelse og evne til samhandling var sentralt.

Medisinsk simulatorsenter i Trondheim

Oppe til venstre: Rapport fra ambulansetjenesten. Oppe til høyre: Forflytting til seng. Nede til venstre: Fra kontrollrommet i Medisinsk SimulatorSenter. Nede til høyre: Røntgenundersøkelse. Alle foto: Medisinsk Simulatorsenter

Utdrag av studentenes evaluering av undervisningen (100% deltakelse). Skala fra 0 (Svært dårlig) – 6 (Svært godt):

Hvordan var ditt læringsutbytte i forhold til:

Median (range)

Egen profesjonsforståelse

5 (4-5)

Egen rolle i et tverrprofesjonelt team

5 (4-6)

De andres profesjon

5 (4-6)

De andres rolle i teamet

5 (4-6)

Situasjonsforståelse i en utfordrende pasientsituasjon

5 (5-6)

Kommunikasjon og samarbeid i et team

5 (4-6)

Av den tverrprofesjonelle treningen i Medisinsk SimulatorSenter totalt sett

6 (5-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Medisinsk SimulatorSenter har mottatt midler fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU til gjennomføring av tre tilsvarende dager i løpet av 2015. Dette vil gi et godt grunnlag for å vurdere tilbudet om TverrSim for helsestudenter i Trondheim. Sammenslåingen av HiST og NTNU vil i tillegg legge til rette for fleksible løsninger når det gjelder logistikk og undervisningsressurser for å føre TverrSam videre.

 

Du liker kanskje også