Tag Archives: folkehelsepolitikk

Rett og slett ikke smart

 

sund_Erik (1)-webSteinar-KrokstadBloggere: Steinar Krokstad professor i sosialmedisin, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.
Erik R Sund, forsker, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.

Bloggen ble først publisert som debattinnlegg i Morgenbladet den 23. desember 2016

«Vi lever av å dekke andre menneskers behov. Heldigvis», skriver Kristin Clemet i Morgenbladet 9. desember. Clemet hevder at venstresiden mener det er umoralsk å profittere på andres behov. Det kan hende. Men hovedproblemet er ikke moralsk når det gjelder helsetjenestene. Det er rett og slett ikke smart å organisere slike tjenester som frie markeder. Og det er godt dokumentert.

Når målet er å tjene penger, kan andre mål, som kvalitet og gode arbeidsforhold for ansatte, komme i andre rekke.

Clemet skriver om at markeder kan fungere. Det er jo knapt noen nyhet. Mer overraskende er det at det ikke kommer noen tanker om hvorfor frie markeder ikke fungerer i helsetjenestene. Clemet hevder at det å la noen ta ut profitt gjør at de yter sitt beste for å levere det folk vil ha. Det er vel nødvendigvis ikke slik. For et hovedmål for private tjenesteytere er å tjene penger. Når målet er å tjene penger, kan andre mål, som kvalitet og gode arbeidsforhold for ansatte, komme i andre rekke. Continue reading

1 Comment

Filed under Etikk, Generell helserelevans, Meninger

Trenger samfunnet oss forskere?

Bloggere: Magnus Steigedal, direktør, NTNU Helse
Björn Gustafsson, dekan, Det medisinske fakultet, NTNU Björn GustafssonMagnus Steigedal

Helseforskingen vi driver med skal komme samfunnet til nytte. Politikere som skal løse våre fremtidige utfordringer vil gjerne høre om det vi finner ut.

I dag har lederen av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, og sentralstyret i Arbeiderpartiet besøkt NTNU og St. Olavs hospital. De har fått høre om utfordringer som kommer og noen løsninger på disse som forskning kan gi. Vi er glade for at Støre ville komme til oss. Det er ikke gitt at politikere og andre som bestemmer retningen for samfunnsutviklingen vil snakke med forskere. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Dekanus, Forskning, Meninger, NTNUmedicine

Er det verdt å investere i helsefremming?

Bloggere: Siri Bakken, professor ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, Gøril Thomassen, professor ved Det humanistiske fakultet og Trine Moholdt, forsker ved Det medisinske fakultet. Helsefremming

Alle er representanter i ledergruppen for NTNU Helse.

 

For å forbedre og opprettholde helsa vår, er vi avhengig av samarbeid på flere samfunnsområder. Vår velstand har gitt oss nye helseutfordringer, og vi ser en økning i hele verden i forekomst av livsstilsykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes, lungesykdommer og psykiske lidelser. Denne økningen har sammenheng med at vi lever lengre, men også hvordan vi lever livene våre, med mindre fysisk aktivitet, dårlig kosthold, mer individualisering, og flere og nye psykiske belastninger. For å sette søkelys på hvordan vi kan tilrettelegge for god helse i befolkningen, må vi inkludere oppveksten til barn og unge, by- og bomiljøutvikling, hvordan våre fysiske omgivelser kan gi økt livskvalitet, hvordan helsetjenestene fungerer og belyse hvordan enkeltindividet kan ta større ansvar for sin egen helse. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Andre, Forskning, Meninger

En folke-e-helse for framtida

Ellen_JaatunHeidi_Gilstad_WEBBloggere:
Heidi Gilstad
Postdoc ved Institutt for nevromedisin, NTNU (Faggruppe for helseinformatikk)

Ellen Andreassen Jaatun
Ph.d.-kandidat ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU og lege med spesialisering i øre-nese-hals ved St. Olavs Hospital

 

For å bedre folks helse må samfunnet satse systematisk på folkehelsearbeid og helsefremming i kommuner og lokalsamfunn. Et bredt perspektiv på helse må ligge til grunn for satsningen, og digitale løsninger bør utvikles med utgangspunkt i hva som skjer i folks hverdagsliv.  Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, NTNUmedicine

Bedre folkehelsearbeid i kommunene og HUNTs rolle i Nord-Trøndelag.

Få kommuner i Norge har gode strategier for folkehelse, viser Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid som ble overlevert til Stortinget den 29. juni. Undersøkelsen konkluderte med at de fleste kommunene foreløpig ikke har etablert et systematisk folkehelsearbeid (fra rapporten):

  • folkemengdeKun 24 prosent av kommunene har utarbeidet oversikt over innbyggernes helsetilstand og faktorer som påvirker denne.
  • Nær 60 prosent av kommunene har ikke drøftet folkehelseutfordringer og presentert mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommuneplanen.
  • Nesten halvparten av kommunene mener at levekår og sosial ulikhet er blant de største folkehelseutfordringene, men bare 15 prosent har iverksatt de fleste av sine tiltak på disse områdene.

HUNT forskningssenter ønsker år bidra til folkehelse i kommunene i Nord-Trøndelag, og har gjennom flere år arbeidet for dette gjennom forskningsformidling, tilgjengeliggjøring av helseopplysninger på kommunenivå og kompetanseheving gjennom seminarer, kurs og arrangering av samfunnsaktuelle helsedebattmøter. Når det gjelder noen av anbefalinger fra undersøkelsen, ønsker vi å belyse noen verktøy kommunene i Nord-Trøndelag gjennom HUNT kan benytte seg av, og håper at flere vil gjøre det! Continue reading

Leave a Comment

Filed under Generell helserelevans, NTNUmedicine

Nasjonal folkehelsekonferanse 2014: felles kamp for økt hverdagsaktivitet

Vi trimmer stadig mer! Og vi pakker i oss færre kalorier enn før. Likevel blir vi feitere – og stadig flere får diabetes. Hva er det egentlig som skjer med folkehelsa vår? Svaret ligger i hverdagsaktiviteten, som synker dramatisk.

– Vi trenger en drastisk snuoperasjon, og denne konferansen er en viktig brikke i riktig retning! Det sier professor Steinar Krokstad, daglig leder ved HUNT forskningssenter, som er en del av Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU.

forskere på fysisk aktivitet og folkehelse Vegar Rangul (HiNT/HUNT) og Steinar Krokstad /HUNT) - her ved typisk tomme sykkelstativer ved en arbeidsplass i Levanger...

forskere på fysisk aktivitet og folkehelse Vegar Rangul (HiNT/HUNT, t.h.) og Steinar Krokstad (HUNT)- her ved typisk tomme sykkelstativer ved en arbeidsplass i Levanger…

Praksis og forskning

Sammen med Norges Idrettsforbund (NIF) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) arrangerer HUNT en nasjonal folkehelsekonferanse i Levanger 26.-27.november. To hele dager hvor idrett og fysisk aktivitet settes på dagsorden.

LES MER: Program og praktisk informasjon Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine

Mer helsefremming i folkehelsearbeidet

Myndighetene må tenke mer helsefremmende arbeid fremfor forebygging. Det er en av hovedkonklusjonene i NTNUs innspill til Folkehelsemeldingen 2015. Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider meldingen, og forskere fra tre fakultet ved NTNU har bidratt med innspill til den. Den ferdige Folkehelsemeldingen kommer våren 2015.

 

Nødvendigheten av et kunnskapsbasert folkehelsearbeid

folkemengde

Et bærekraftig folkehelsearbeid må bygge på et vitenskapelig fundament. Regjeringen har som mål å gjøre folkehelsearbeidet mer kunnskapsbasert, og NTNU ønsker å bidra til dette.

Norge har alle forutsetninger for å få et godt datagrunnlag som grunnlag for å beskrive folkehelseutfordringene og iverksette effektive tiltak. I tillegg til sentrale helseregistre trenger vi data om levevaner og risikofaktorer. Vi trenger bedre kunnskap om sosiale helseforskjeller og kunnskap om hvilke forhold som fremmer og styrker helsen i befolkningen. Gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT, bidrar NTNU i stor grad med å skaffe til veie slik nødvendig informasjon. En ny undersøkelse, HUNT 4, er under planlegging med oppstart i 2017.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Meninger, NTNUmedicine

HUNT – og hva så?

Denne teksten ble publisert som kronikk i TrønderAvisa den 14. oktober 2014fra høyre med klokka: Steinar Krokstad, Erik Sund, Dina von Heimburg, Jostein Holmen

Bloggere: Steinar Krokstad(1), Erik R. Sund(1), Dina von Heimburg(2), Jostein Holmen(1)
(1)HUNT forskningssenter (2)Innherred samkommune

Hvorfor er ikke helsa blant nordtrønderne bedre enn ellers i landet, når vi har så gode helsedata i fylket? Dette er et godt spørsmål. For vi har tro på at når vi bare får gode opplysninger om hvor helseutfordringene er, kan både den enkelte av oss og politikerne gjøre noe med det. Så hvorfor er ikke nordtrøndernes helse bedre enn ellers i landet?

I sin kronikk i Trønder-Avisa for noen dager siden utfordret Anita Berg HUNT til å ta dette spørsmålet på alvor: HUNT bør ikke være tilfreds med bare å samle inn helsedata og publisere vitenskapelige artikler, men bør også være aktive i folkehelsearbeidet. Her slår nok Anita Berg inn åpne dører, for HUNT har i hvert fall de siste 25 åra vært aktive på dette området. Helt siden HUNT 1 på 1980-tallet har forskere ved HUNT vært i dialog med kommunene, politikerne, frivillige lag og organisasjoner og helsepersonell i fylket og diskutert hvor utfordringene er, og hva som kan gjøres. HUNT har gitt kommunene data i mange varianter, deltatt på møter, formidlet gjennom media og holdt kurs og utallige foredrag. Men så er det relevant å spørre: Hvorfor har det ikke skjedd mer? Hvorfor ser vi fortsatt flere uheldige utviklingstrekk i folkehelsa også i Nord-Trøndelag?

Hvorfor er ikke helsa blant nordtrønderne bedre enn ellers i landet, når vi har så gode helsedata i fylket?

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Meninger, NTNUmedicine

Folkehelse 2.0

Kunnskapssenteret forelesning med Jonas Gahr Støre

Kunnskapssenteret var fullt da Jonas Gahr Støre holdt gjesteforelesning. (Foto: Andrea Tiltnes)

– Fattigdom er ikke lenger vår største risiko for dårlig helse, det er fett, sukker, tobakk, alkohol, dårlig psykisk helse og stillesitting, sier Jonas Gahr Støre til ansatte og studenter ved NTNU og St. Olavs hospital.

Han holder gjesteforelesningen «Morgendagens trygghet for gode helsetjenester – hvordan skal vi finansiere og hvordan skal vi lede?»

Les hele saken på bloggen til forskningsgruppen CERG.

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans

Folkehelsa – er det lov å bruke salgsteknikker? (HUNT, 29. november)

Møte i serien «Aktuell Samfunnsmedisin» ved HUNT forskningssenter.

Målet med folkehelsearbeidet er å endre atferd i befolkningen, men vi taper mediakampen i forhold til markedskreftene, som selger inaktivitet og usunn mat. Sosial markedsføring («social marketing») gjør bruk av teori og erfaring fra markedsføringsbransjen til gode formål. Men er det greit å overføre metoder fra næringslivet til folkehelsearbeidet? Går det noen etiske grenser her?

pekefinger_istock_500p

Innledere:
– Ruth Marie Donovan underviser bl.a. i sosial markedsføring og helsefremmende lokalsamfunn. Hun er utdannet sykepleier, har internasjonal mastergrad i helsefremmende arbeid og videreutdanning i sosial markedsføring, helsepsykologi, flerkulturell forståelse og implementering av kunnskapsbasert praksis. Hun kommer ens ærend fra Bergen til møtet. 
– Berge Solberg
er professor i medisinsk etikk ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, og medlem av Bioteknologinemnda.

Etter innledningene blir det god tid til debatt. Møtet er åpent for alle – HUNT forskningssenter spanderer kaffe/te og noe å bite i.
Vel møtt!

  • 29.november
  • 13:00-15:00
  • HUNT forskningssenter, auditoriet

 

Leave a Comment

Filed under Generell helserelevans, NTNUmedicine