Sammen skal vi løse framtidens helseutfordringer

av @NTNUhealth 16. februar 2016

Bloggere: 
Dekan Heidi Vifladt, Avd. for helse, omsorg og sykepleie NTNU Gjøvik
Dekan Elin Margrethe Aasen, Avd. for helsefag NTNU Ålesund
Dekan Solrun Valen, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, NTNU Trondheim
Dekan Björn Gustafsson, Det medisinske fakultet NTNU Trondheim
dekaner

Det nye fakultetet innenfor medisin og helsevitenskap ved NTNU gir store muligheter til å bringe fagmiljøer og studenter sammen for jobbe smartere og utvikle nye tanker og løsninger for helsetjenesten og samfunnet

Samfunnet står overfor store utfordringer på helseområdet. Flere eldre og multisyke trenger helsetjenester samtidig som antallet innbyggere i yrkesaktiv alder blir lavere. Dette stille store krav til nytenking. Ved NTNU skal vi bygge framtidens helse- og sosialutdanninger og bidra med forskning, tjeneste- og teknologiutvikling av høy kvalitet. Utviklingen skal skje innen et bredt spekter av fagområder knyttet til forebygging, diagnostikk, pleie, omsorg, rehabilitering og behandling.

Koblingen mot de andre fagområdene ved universitetet gir oss et betydelig fortrinn. NTNUs profil innen medisinsk teknologi og IKT samt nærhet til helsesektoren muliggjør en tverrfaglig tilnærming til framtidens helseutfordringer. Vi skal også samarbeide enda tettere med næringsliv, teknologimiljøer, universitetssykehuset St. Olavs Hospital, helseforetakene og kommunehelsetjenesten, både i Trondheim, Ålesund og på Gjøvik.

For å ivareta et bærekraftig helsetilbud må samspillet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene styrkes og oppgaver flyttes. Gjennom forebygging av sykdom, bedre tilrettelegging, opplæring og moderne teknologi skal innbyggerne bli mer selvhjulpne. Som utdanningsinstitusjon må vi tilpasse oss dette utfordringsbildet. I nært samspill med hele sektoren og brukerne skal vi derfor revidere og samordne studieprogramporteføljen for å sikre at våre utdanninger er praksisnære og tilpasset fremtidens ressurser og behov.

Reorganiseringen av medisin- og helsefag i det fusjonerte NTNU gir en unik mulighet til nettopp å gjøre ting på nye måter og skape nye ideer. Det nye fakultetet innenfor medisin og helsevitenskap skal ha profilerte utdanninger som gir god forståelse av helheten i helse- og velferdssystemet og god evne til tverrfaglig samarbeid om bærekraftige løsninger.

Forskningsvirksomheten vår skal spenne fra medisinsk basalforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning, omsorgsforskning og helsetjenesteforskning til utviklingsarbeid og innovasjon i tett samspill med næringslivet og praksisfeltet. Høy kvalitet i forskningen er også en forutsetning for god utdanning, og vi skal ha et solid forskningsfundament for alle våre utdanninger. Dette krever at kompetanse utnyttes på tvers av fagområder og av campus.

Vi har fremragende miljøer innenfor biomedisinsk forskning, som blant annet resulterte i Nobelprisen i medisin i 2014. Vår forskning skal være internasjonalt orientert og av høy kvalitet. NTNU skal rette oppmerksomhet mot globale helseutfordringer. Dette krever også et bredt perspektiv med bidrag fra flere fag og disipliner.

Det overordnede målet for det nye medisin- og helsefakultetet er å realisere samfunnsoppdraget på en bedre måte: bedre folkehelse, økt kvalitet og effektivitet i helsetjenestene både i sykehusene, kommunene og samfunnet for øvrig. Det lykkes vi best med når vi samarbeider på tvers av fagmiljøene ved NTNU og med samfunns- og næringsliv.

 

 

Du liker kanskje også