Vi vet for lite om vold mot eldre i sykehjem

av @NTNUhelse 5. september 2017

Blogger: Wenche Malmedal, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie Wenche Malmedal

Vold og overgrep mot eldre kan ta mange former, og kan beskrives som fysisk, psykisk, økonomisk, seksuelt eller forsømmelse. Ifølge Verdens helseorganisasjon er minst 3-5% av befolkningen 65+ utsatt for en eller flere typer overgrep. Dette utgjør et stort folkehelseproblem. Likevel er overgrep mot eldre et skjult og underforsket problem. Dette skal jeg og kollegene mine gjøre noe med i et forskningsprosjekt som starter opp nå.

gammel dame

Det er forsket lite på vold og overgrep i sykehjem. (illustrasjonsfoto: iStock)

Sykehjem er identifisert som en arena der vold og overgrep mot eldre skjer. Forskning på overgrep i sykehjem er svært begrenset. Målet med dette prosjektet er å redusere vold og overgrep i sykehjem. Dette vil vi oppnå gjennom å utvikle ny kunnskap om omfanget og typen av overgrep, og å identifisere mekanismer på individ-, organisasjons- og strukturnivå som fører til vold og overgrep i sykehjem.

Forskningen vår er organisert i tre delstudier. Den første består av en nasjonal kartleggingsundersøkelse blant ansatte om vold og overgrep i sykehjem for å kunne si noe om forekomst og årsaker til vold og overgrep. Den andre del-studien peker på at ledelse er viktig for å bygge en kultur for pasientsikkerhet. Studien skal undersøke hvilken rolle lederskap har i å fremme pasientsikkerhet i sykehjem. Dette gjøres gjennom dokumentstudier av avviksmeldinger i kombinasjon med intervjuer med ledere i sykehjem. Den tredje del-studien skal utforske pårørendes opplevelser av vold og overgrep av sykehjemspasienter. Data vil bli samlet inn gjennom fokusgruppediskusjoner med pårørende.

Det unike bidraget fra dette prosjektet er en bred tilnærming, med et spekter av metoder, og at flere faktorer knyttet til vold og overgrep undersøkes. Når vi etter hvert får resultater fra studiene våre, skal vi formidle vår nye kunnskap til helsemyndighetene, både lokalt og nasjonalt, slik at det kan gjøres noe med eventuelle kritikkverdige forhold vi avdekker og forebygge vold mot eldre.

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd med 15 millioner kroner.

 

Du liker kanskje også