MR metode gir flere brystkreftsvar

av Kari Williamson 18. oktober 2012

MR method gives more breast cancer answers

av Kari Williamson 18. oktober 2012

MRS resultater av brystkreftBrystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i Norge og det letes utrettelig etter nye diagnoseverktøy og bedre behandlinger. Forskere ved MR senteret på NTNU har kartlagt de metabolske profilene til forskjellige typer brystkreft og håper at dette kan lede til bedre prognostiske verktøy.

Maria Tunset Grinde ved MR senteret har vist at high resolution magic angle spinning magnetic resonance spectroscopy (HR-MAS MRS) og genekspresjonsanalyser reflekterer ulike karakteristikker i brystkreft i sin doktorgradsavhandling.

– Jeg tror at HR-MAS og HR-MAS i kombinasjon med geneskpresjonsanalyse kan bli et verktøy i framtida. En del pasienter responderer ikke så veldig godt på behandling – men hvorfor gjør de ikke det? Kanskje MRS kombinert med genekspresjonsanalyser kan tilføre ekstra informasjon om hvorfor, sier Grinde.

Prognostiske faktorer

Målet med den første av de tre studiene som utgjør avhandlingen var å kartlegge prognostiske faktorer i brystkreftvev med HR-MAS MRS og multivariate dataanalyser.

Forskerne analyserte 150 av 200 vevsprøver fra brystkreftpasienter for å finne de metabolske kjennetegnene for østrogenreseptor positive- og negative prøver. De resterende 50 prøvene ble brukt for å teste om forskerne klarte å kategorisere disse riktig basert på dataene fra de første 150 prøvene.

– Det fikk vi til ganske bra, sier Grinde. – Av de 50 prøvene, klarte vi å plassere 44 i riktig gruppe. Det betyr at HR-MAS MRS kan være en metode for å klassifisere pasientprøver med forskjellig østrogenreseptorstatus og at østrogenreseptorpositive- og negative prøver har forskjellig metabolsk profil.

Merket sukker gir svar

For å kartlegge de metabolske prosessene til den aggressive brystkrefttypen basal-like og den mindre aggressive luminal-like, så Grinde og de andre forskerne på den glykolytiske aktiviteten – dvs. omdannelsen av druesukker (glukose) til melkesyre (laktat).

Studiet tok utgangspunkt i to ulike dyremodeller der tumorvev fra to brystkreftpasienter var blitt direkte implantert i mus. Prognosene i den ene modellen (luminal-like) er vanligvis bedre enn i den andre (basal-like). Musene ble så gitt 13C-merket glukose før vevsprøver ble hentet ut. Glukosen hadde da blitt omdannet til metabolittene laktat og alanin.

Som forventet, hadde begge tumormodellene høy glykolytisk aktivitet, men når forskerne så på mengden glukose som var igjen i tumorcellene, viste resultatene det motsatte av tidligere studier. Resultatene viste nemlig at det var minst glukose igjen i den mindre aggressive luminal-like typen, dette til tross for at høy glykolytisk aktivitet ofte blir assosiert med aggressive krefttyper.

– Resultatene var kanskje ikke helt som vi hadde forventet – det trenger ikke nødvendigvis være sånn at glykolytisk aktivitet har noe med aggressivitet å gjøre.

Funnene ble bekreftet av genekspresjonsanalysen som viste at de fleste genene som regulerer glykolysen var høyere uttrykt i de luminal-like prøvene.

– Vi synes det er litt artig at det er en god overensstemmelse mellom metabolittene og gen-dataene. Jeg tror at dette er noe som kan bidra til å finne potensielle mål for kreftbehandling i framtida, sier Grinde.

Vevsprøver gir nye resultater

I den tredje og siste studien ble vev fra både brystkreftpasienter og xenograftmodeller analysert med spesiell fokus på kolin-metabolismen. Kolinmetabolitter spiller en viktig rolle i cellemembranmetabolismen og kreftceller har typisk høye nivå av koliner.

Tidligere studier med prøver fra cellekulturer har indikert at kolin og fosfokolin (PCho) er assosiert med aggressivitet. Men i prøvene fra xenograftmodellene med menneskelig vev så det ut som om det heller var glyserofosfokolin (GPC) som var assosiert med aggressivitet. PCho/GPC ratioen var høy i de luminal-like modellene og lavere i de mer aggressive basal-like xenograftmodellene.

– Det er litt interessant at det er forskjell på cellekulturstudier og vev. Celler i kultur stammer ofte fra ei kreftcelle som er dyrket i kultur og som trives i dette miljøet. Vev fra pasienter og disse xenograftmodellene er mer heterogen slik vanligvis kreftvev er i virkeligheten.

Forskerne kjørte også genekspresjonsanalyser på vevet som bekreftet sammenhengen mellom kolinene og gener som regulerer kolinmetabolismen. De fant også veldig god overensstemmelse mellom prøvene fra brystkreftpasientene og xenograftmodellene.

Videre forskning

Metodene for å analysere stoffskifte i kreftceller utvikles til stadighet, og Grinde kan fortelle at man i San Fransisco gjør kliniske tester på en metode som heter hyperpolarisert MRS, på prostatakreft. Denne metoden kan gi en signaløkning som er 10.000-ganger kraftigere enn tradisjonell 13C MRS.

– Det er helt utrolig signaløkning med den teknikken og du kan bruke den til å måle glykolytisk aktiviteten i pasienter. Det er noe som vi tror kan komme mer og mer, spår Grinde.

Disputas

Maria Tunset Grinde skal forsvare phd avhandlingen “Characterization of breast cancer using MR metabolomics and gene expression analysis” 24. oktober 2012, kl. 12.15 i Auditoriet ØHA11 Øya. Prøveforelesning starter kl.10.15 på samme sted.

Relaterte publikasjoner:

HR-MAS MRS

High resolution magic angle spinning magnetic resonance spectroskopy (HR-MAS MRS) er en metode for å studere stoffskifte i vevsprøver. Med vanlig MRS må vevet ekstraheres, men med HR-MAS MRS forblir vevet intakt og man kan derfor bruke det til flere analyser som for eksempel histopatologi og genekspresjonsanalyser.

13C HR-MAS MRS

Med MRS er det mest vanlig å studere signaler fra protonene, men man kan også se på signaler fra andre MR-følsomme atomkjerner som for eksempel karbon-13 (13C). 13C MRS enn mindre sensitiv enn proton (1H) MRS pga. ca. 1% av karbonisotopene er 13C. 13C-MRS brukes mest for metabolismestudier av 13C-merkede metabolitter, for eksempel glukose (druesukker). Glukosen tas opp av tumorcellen og omdannes til laktat og alanin som inneholder et 13C-isotop.

Metabolitter

Metabolitter er molekyler som tar del i, eller lages av, stoffskiftet i cellene.

Xenograftmodeller

Xenograftmodeller er modeller der vev eller celler er implantert fra en art (for eksempel et menneske) til en annen art (for eksempel en mus). De fleste xenograftmodellene som brukes i kreftforskning er basert på cellekulturer. I xenograftmodellene i denne studien er basert på vev som er direkte implantert fra brystkreftpasienter til mus.

Du liker kanskje også

MRS results from breast cancer

Breast cancer is the most common type of cancer among women in Norway, and the search for new diagnostic tools and better treatments is continuous. Researchers at the MR Centre at NTNU have mapped the metabolic profiles of different types of breast cancer and hope that this can lead to better prognostic tools.

Maria Tunset Grinde at the MR Center has in her PhD thesis shown that high resolution magic angle spinning magnetic resonance spectroscopy (HR-MAS MRS) and gene expression analysis reflect different characteristics of breast cancer.

“I believe that HR-MAS MRS, and HR-MAS MRS in combination with gene expression analysis, can become a tool in the future. Some patients do not respond very well to treatment – but why? Perhaps MRS combined with gene expression analysis can add extra information about this,” Grinde says.

Prognostic factors

The aim of the first of the three studies making up the thesis was to map the prognostic factors in breast cancer tissue with HR-MAS MRS and multivariate data analysis.

The researchers analysed 150 of 200 tissue samples from breast cancer patients to find the metabolic markers for oestrogen receptor positive and negative samples. The remaining 50 samples were used to test if the researcher would be able to categorise these correctly, based on the data from the first 150 samples.

“We did pretty well,” Grinde says. “Of the 50 samples, we managed to place 44 in the right group. That means that HR-MAS MRS could be a method for classifying patient samples with different oestrogen receptor status, and that oestrogen receptor positive and negative samples have different metabolic profiles.”

Labelled sugar gives answers

To map the metabolic processes of the aggressive breast cancer called basal-like and the less aggressive luminal-like, Grinde and the other researchers looked at the glycolytic activity – that is the transformation of glucose into lactate. The prognoses in the luminal-like model are usually better than with basal-like breast cancer.

The study is based on two different animal models, one for each of these two types of breast cancer, in which tumour tissue from breast cancer patients was implanted directly into the mice. The mice were given 13C-labelled glucose before the tissue samples were collected. The glucose had then been transformed into the metabolites lactate and alanine.

As expected, both tumour models had high glycolytic activity. In previous studies this has been associated with aggressive types of cancer. However, when the researchers looked at the amount of glucose left in the tumour cells, less glucose was found in the luminal-like breast cancer.

“The results were perhaps not exactly as we expected – and this means that glycolytic activity not necessarily is associated with aggressiveness.

The findings were confirmed by the gene expression analysis, which showed that most of the genes regulating glycolysis were higher expressed in the luminal-like samples.

“We thought it was quite interesting that there is a good correlation between the metabolites and the gene data. I think this is something that could contribute to finding potential targets for cancer treatments in the future,” Grinde says.

Tissue samples give new results

In the third and last study, tissue from both breast cancer patients and xenograft models were analysed, with a particular focus on the choline metabolism. Choline metabolites play an important role in the synthesis of cell membranes and cancer cells typically have higher levels of cholines.

Previous cell cultures studies have indicated that choline and phosphocholine (PCho) are associated with aggressiveness. But in the samples from the xenograft models with human tissue, it looked as if it was rather glycerophosphocholine (GPC) which was associated with aggressiveness. The PCho/GPC ratio was high in the luminal-like models and lower in the basal-like xenograft models.

“It is interesting that there is a difference between cell culture studies and tissue. Cells in cultures often stem from a cancer cell that has been specifically grown, and adapted to that environment. Tissue from patients and these xenograft models are more heterogeneous as cancer tumours normally are.”

Gene expression analysis on the tissue was also performed, which showed a good correlation between the choline metabolites and genes regulating choline metabolism. A very good correlation between the samples from the breast cancer patients and the xenograft models was also found.

Further research

The methods for analysing the metabolism in cancer cells are under constant development, and Grinde informs us that a method called hyperpolarised MRS is being tested clinically on prostate cancer patients in San Francisco. This method gives a signal strength which is 10,000 times greater compared to traditional 13C MRS.

“There is an incredible signal boost with this technique and it can be used to measure glycolytic activity in patients. This is something we will see more of in the future,” Grinde believes.

Viva

Maria Tunset Grinde will defend her PhD thesis “Characterization of breast cancer using MR metabolomics and gene expression analysis” on 24. October 2012, at 12.15pm in the Auditorium ØHA11 at Øya, Trondheim. The trial lecture will be given at 10.15am at the same location.

Related publications:

HR-MAS MRS

High resolution magic angle spinning magnetic resonance spectroscopy (HR-MAS MRS) is a method for studying the metabolism in tissue samples. With traditional MRS the tissue must be extracted, but with HR-MAS MRS the tissue remains intact and it can therefore be used for other analyses such as histopathology and gene expression analysis.

13C HR-MAS MRS

With MRS one typically study signals from the protons, but it is also possible to look at the signals from other MR-sensitive nuclei such as carbon-13 (13C). 13C MRS is less sensitive than proton (1H) MRS as only 1% of the carbon isotopes are 13C. 13C-MRS is used mostly for metabolism studies of 13C-labelled metabolites such as glucose. The glucose is absorbed by the tumour cell and is transformed into lactate and alanine containing a 13C isotope.

Metabolites

Metabolites are molecules taking part in, or made from, the metabolism in the cells.

Xenograft models

Xenograft models are models where tissue or cells are implanted from one species (for example a human being) to another (for example mice). Most xenograft models used in cancer research are based on cell cultures. The xenograft models used in this study are based on tissue taken directly from breast cancer patients and implanted into mice.

Du liker kanskje også