Nytt masteremne i rehabilitering og velferdsteknologi

av @NTNUhealth 24. november 2015

Torunn AskimBlogger: Torunn Askim
Førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin

Det er godt kjent at antallet og andelen eldre vil øke betydelig de neste tiårene. Mange eldre vil leve lenger med god helse men mange vil også leve med kroniske lidelser. Dette innebærer en utfordring for fremtidens helsevesen.

Begreper som hverdagsrehabilitering og velfredsteknologi nevnes ofte som forslag til hvordan vi kan møte denne utfordringen.

Foto: NTNU

Både forebyggende hverdagsaktivitet og ny teknologi kan bidra til å gjøre mange eldre selvhjulpne lengre. Foto: NTNU

Hverdagsrehabiliteringen har som hovedformål å forebygge funksjonstap og innføres nå i mange norske kommuner. Metoden innebærer en tidlig innsats for å øke selvhjulpenhet i daglige gjøremål slik at personen kan bo hjemme, være aktiv i eget liv og delta sosialt og i samfunnet så lenge som mulig.

Velferdsteknologi kan også bidra til økt selvhjulpenhet til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Både smarttelefoner, nettbrett og spillteknologi er eksempel på teknolog hvor det hele tiden utvikles nye applikasjoner og programvarer som kan benyttes av eldre personer for å mestre hverdagen.

For at ny kunnskap innen rehabilitering og velferdsteknologi skal kunne implementeres i klinisk praksis er det behov for økt fokus på disse emnene innen utdanningen av helsepersonell og andre faggrupper som skal jobbe innen forebygging og rehabilitering.

For å møte dette behovet starter DMF våren 2016 en ny mastermodul i Rehabilitering og velferdsteknologi for personer med bevegelsesrelaterte lidelser (BEV3200). BEV 3200 vil kunne være aktuell som valgfri modul for flere masterutdanninger ved NTNU som for eksempel master i helsevitenskap, master i klinisk helsevitenskap, master i bevegelsesvitenskap og master i helseinformatikk i tillegg til master i aktivitet og bevegelse som frem til fusjonen med NTNU hører til ved Fakultet for helse og sosialvitenskap ved HiST.

Undervisningen er modulbasert. Under samlingene vil det bli gitt ressursforelesninger innen hvert tema i tillegg til gruppearbeid rundt aktuelle kasuistikker og praktisk utprøving av velferdsteknologiske løsninger.

Husk at fristen for å melde seg opp til nye emner for vårsemesteret er 1. februar 2016!

 

Du liker kanskje også