Ny database gir grunnlag for bedre forskning på fysioterapi

av @NTNUhelse 23. januar 2019

Av Kari Anne I. Evensen, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, og forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

 

Gjennom et forskningsprogram for fysioterapi i primærhelsetjenesten, FYSIOPRIM, har forskere ved NTNU og Universitetet i Oslo i samarbeid med fysioterapeuter i klinisk praksis utviklet en database for å skaffe seg et grunnlag for å finne ut mer om pasientene som går til fysioterapi.

Fysioterapeut gjennomgår skjermdata med pasient

Hva er FYSIOPRIM?

Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten tar seg av mange ulike pasienter, med ulike diagnoser, alder, funksjon og prognoser. Men det finnes liten kunnskap om hvilke pasienter som går til fysioterapi, hva slags behandling de får og hvordan det går med dem. Vi trenger bedre data om dette, og det var utgangspunktet for å utvikle databasen i FYSIOPRIM. Databasen inneholder systematisk innsamlede data fra fysioterapeuter i ni kommuner i alle fem helseregioner i Norge, med en hovedvekt på Trondheim. Det er tre samarbeidspartnere; Universitetet i Oslo, NTNU og Trondheim kommune ved Enhet for fysioterapitjenester. Prosjektet er beskrevet i BMC Health Services Research.

Unik database

Prosjektet bygger en database med opplysninger fra pasienter i alle aldre som mottar fysioterapitjenester i primærhelsetjenesten. Dette har ikke vært gjort tidligere, verken i Norge eller i utlandet. Til sammen har nærmere 200 fysioterapeuter og 3000 pasienter deltatt i prosjektet så langt, de aller fleste i Trondheim. Ikke alle pasienter er med i studien, men vi har undersøkt representativitet og ser at pasientene i databasen er representative for pasientene som blir behandlet ellers i fysioterapitjenesten.

Pasientene i databasen er delt inn i tre grupper, eller kohorter; voksne pasienter som går til privatpraktiserende fysioterapeuter på institutter, barn som får oppfølging fra kommunalt ansatte fysioterapeuter, og eldre som får oppfølging fra kommunalt ansatte fysioterapeuter. Det samles opplysninger fra både pasienten og fysioterapeuten. Pasienten fyller ut spørreskjema elektronisk på nettbrett eller via en weblink på mail om blant annet alder, kjønn, bosituasjon, fysisk funksjon, arbeidsevne, evt. sykemelding, smerter, søvn, psykisk stress og mestringstro. Pasienten og fysioterapeuten setter sammen mål og legger en plan for behandling, som evalueres etter en periode og ved endt behandling.

Bedre behandling av pasientene

Med denne databasen kan vi finne ut hvilke pasienter som mottar fysioterapi, hvilke mål som settes for dem, og om målene blir oppnådd. Slik kunnskap kan gi bedre behandling av pasientene, og også hjelpe fysioterapeuter og helsetjenesten i forhold til prioritering.

Databasen muliggjør mange forskningsprosjekter. Vi er allerede i gang med flere studier på bakgrunn av dataene, fra alle de tre gruppene av pasienter. Ny kunnskap om pasientene vil kunne brukes til å skreddersy tilbud bedre til ulike pasientgrupper. Vi er for eksempel i gang med å identifisere undergrupper av pasienter som ligner mer på hverandre enn andre. Videre vil databasen åpne for muligheter til å identifisere pasienter som har stor sannsynlighet for bedring, og pasienter med mer komplekse plager som har behov for mer tverrfaglig og omfattende behandling.

Neste skritt vil være å se på hvordan utfallet er for disse undergruppene av pasienter. Vi kan i samarbeid med teknologiske miljøer på NTNU benytte avanserte metoder som kunstig intelligens for å kunne gi støtte til gode beslutninger og stimulere til utvidet dialog mellom pasient og terapeut.

Klinisk nytte

Den omfattende kartleggingen av ulike faktorer som for eksempel psykososiale forhold, mestring, søvn og arbeid, smerte og funksjon, kan bidra til at fysioterapeuten blir mer klar over faktorer som er viktige å ta hensyn til i behandlingsforløpet (se figur). I tillegg setter pasienten og fysioterapeuten mål for behandlingen sammen og blir enige om en tiltaksplan. Dette kan føre til økt motivasjon og måloppnåelse for pasienten.

Søylediagram over hva som behandles av fysioterapeuter i primærhelsetjenesten

Samarbeidsprosjekt mellom universitet og kommune

FYSIOPRIM-prosjektet har vært et kraftig løft for samarbeidet mellom forskere ved NTNU og Trondheim kommune. Fysioterapitjenesten i Trondheim kommune har deltatt aktivt i forskning og prøvd ut ulike modeller for samarbeid med NTNU.

I overkant av 150 fysioterapeuter og ledere i Trondheim kommune har hatt større og mindre roller i planlegging, utforming og datainnsamling til det som har blitt en stor og stadig økende database med pasientrapporterte og terapeutrapporterte data og registrerte pasientforløp.

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Fysiofondet, og varer til 2020. Programleder er professor Nina K. Vøllestad ved Universitetet i Oslo, og prosjektledere i Trondheim er førsteamanuensis Kari Anne I. Evensen, Institutt for klinisk og molekylær medisin og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og professor Ottar Vasseljen, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Du liker kanskje også