Teamarbeid skal gi færre pasientskader

av @NTNUhelse 4. oktober 2019

Av: Førsteamanuensis Randi Ballangrud, stipendiat Tore Karlsen, stipendiat Oddveig Reiersdal Aaberg og professor Marie Louise Hall-Lord. Alle er ansatte ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik.

Norge har en av verdens beste helsetjeneste. Likevel blir hver syvende pasient utsatt for skader under sykehusopphold, og det anslås at like mange pasientskader oppstår i primærhelsetjenesten. Mange av de uønskede hendelsene som oppstår skyldes manglende eller for dårlig kommunikasjon og teamarbeid mellom helsepersonell.

Tre helsearbeider ved sykehus, i hvit bekledning.

Teamarbeid handler om å gjøre hverandre gode til beste for pasienten. NTNU i Gjøvik er først i Norge med å ta i bruk et amerikansk program for å trene helsepersonell i å bli bedre på teamarbeid. Målet er færre skader og uønskede hendelser hos pasienter. (Illustrasjonsfoto: Morten Sangvik, NTNU i Gjøvik)

Helsedirektoratet mener at rundt halvparten av pasientskadene kunne vært forebygget, og en ser at skadene skjer igjen og igjen. Målet i «Handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023» er færre pasientskader, bedre pasientsikkerhetskultur og varige strukturer for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten.

Må styrke felles forståelse

Helsepersonell er eksperter på sine områder, men kompetansen kommer ikke alltid pasienten til gode om ikke teammedlemmene jobber godt sammen mot et felles mål. Et godt teamarbeid har stor betydning for å fremme pasientsikkerheten. Systematisk opplæring i teamarbeid, har som mål å skape en felles forståelse av hva godt teamarbeid innebærer. Teamet skal fungere som et sikkerhetsnett for en trygg og sikker helsetjeneste for pasientene.

Et godt teamarbeid for å fremme pasientsikkerhet kjennetegnes ved blant annet:

  • Medlemmer av teamet vet sine roller og sitt ansvar
  • Pasient og pårørende er inkludert som en del av teamet
  • Beskjeder og informasjon formidles tydelig og strukturert og bekreftes av mottaker
  • Informasjonsutveksling er strukturert ved pasientoverganger
  • Teamet har en tydelig ledelse
  • Ressursene brukes effektivt for best mulig teamutøvelse
  • Teamet overvåker pasientens tilstand
  • Holder oppsyn med andre teammedlemmer og omgivelsen for å fremme sikkerheten og forebygge feil
  • Gir konstruktiv tilbakemelding til teammedlemmer i rett tid
  • Taler pasientens sak på en tydelig måte

Vil lære av USA

I Norge er det gjort et stort arbeid med teamtrening i mottak og behandling av kritisk syke pasienter i sykehus, hvor simuleringsøvelser utføres med jevne mellomrom. I USA er det på oppdrag fra helsedepartementet utviklet et teamarbeidsprogram som heter TeamSTEPPS. Dette er et program som gir en omfattende opplæring i teamarbeid og pasientsikkerhet. Programmet har verktøy og strategier for implementering som kan benyttes i alle deler av helsetjenesten.

TeamSTEPPS, som er forkortelsen for «Teamstrategier og verktøy for bedre teamarbeid og pasientsikkerhet», skal heve kompetansen i teamarbeid gjennom å sette fokus på teamstruktur og de fire teamferdighetene: kommunikasjon, ledelse, situasjonsovervåking og gjensidig støtte. Målet er å fremme kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

 Først i Norge

Som første utdanningsinstitusjon i Norge har NTNU i Gjøvik fått tillatelse til å oversette og å ta i bruk TeamSTEPPS-programmet i forskning og utdanning. Et forskningsprosjekt med en PhD-stipendiat pågår i bachelorutdanningen i sykepleie. Samtidig pågår et større forskningsprosjekt hvor et forskerteam innbefattet en PhD-stipendiat, evaluerer effekten av ett års implementering av TeamSTEPPS-programmet i en kirurgisk sykehusavdeling.

Studentene og helsepersonell øver på å tenke som et team i behandling og pleie av pasienter. Det å inkludere pasienten som en del av teamet vektlegges. Å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger og ta opp konflikter er også en del av øvelsene de skal trene på.

Den gjensidige støtten blir bedre

Leger, sykepleiere og hjelpepleiere fra en sengepost som har trent på teamarbeid, sier de har bedre struktur i sin kommunikasjon etter å ha fått opplæring i metoden. Deres felles forståelse av oppgavene som skal utføres, samt opplevelse av gjensidig støtte har bedret seg etter innføring av TeamSTEPPS.

For at TeamSTEPPS skal være vellykket, må alt personell som er knytte til pasientens pleie og behandling bli involvert. Det må skapes en teamarbeidskultur, «sånn gjør vi det her», som erstatter den tradisjonelle hierarkiske «silotenkningen» i helsetjenesten. En felles forståelse av teamarbeid gjør at alt personell erfarer det lettere ta opp situasjoner som kan være en risiko for pasientens sikkerhet  med hverandre. Dette gjelder på tvers av profesjoner, avdelinger og behandlingsnivå i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Leger, sykepleiere og annet personell som trener i sammen vil bidra til å styrke pasientsikkerheten.

Du liker kanskje også