Hvordan bedre oppfølgingen av sykmeldte?

av @NTNUhelse 18. september 2017

Bloggere: Egil Fors og Roger Hagen, professorer ved henholdsvis Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og Institutt for psykologi, NTNU

Kan bedre sykefraværsoppfølging i NAV, med mer forutsigbare møter og bruk av nye samtaleteknikker, hjelpe sykmeldte tilbake i arbeid? Og kan tettere kontakt med den NAV-ansatte og arbeidsgiver gjøre at flere kommer raskere tilbake i jobb?

Dette skal forskere fra Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og Institutt for psykologi ved NTNU, sammen med NAV Sør-Trøndelag evaluere i et større forskningsprosjekt. I tida framover vil de som har vært sykemeldt over lengre tid (over åtte uker) og som er knyttet til Østbyen og Midtbyen NAV-kontorer i Trondheim få en invitasjon på «Ditt NAV» til å delta i forskningsprosjektet.

Dame

Mange sykmeldte kan oppleve barrierer som gjør det vanskelig å komme tilbake til arbeid (Illustrasjonsfoto: Istock)

Mange sykmeldte kan oppleve barrierer som gjør det vanskelig å komme tilbake til arbeid. Dette kan for eksempel være smerter livsproblemer eller at man har lite erfaring med å være sykmeldt og hvordan man da skal forholde seg til arbeidsplassen og til venner og familie.

Et vanlig problem for profesjonelle hjelpere, som NAV-ansatte og helsepersonell, er at de ofte gir informasjon gjennom velmente råd som ikke blir fulgt – kanskje fordi bruker ikke er tilstrekkelig involvert.

I dette prosjektet skal noen NAV-ansatte bruke Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtaler, i stedet for vanlige NAV-samtaler. MI er konstruktive samtaler der personen får mulighet til å reflektere over egen situasjon og ut fra dette foreta nødvendige valg som kan føre til endring – på tross av sykdom.  En endring kan for eksempel være å søke nye medisinske råd, delta aktivt i medisinsk rehabilitering eller holde kontakt med arbeidsplassen. I motiverende samtaler unngår man fremgangsmåter som består av rådgivning, overtalelse, forklaringer, press og konfrontasjon.

Søker deltakere for å få ny kunnskap

Både i Norge og på verdensbasis er det forsket lite på bruk av motiverende intervju ved sykemeldinger så tidlig som 8 uker. Det har heller ikke vært forsket mye på bruk av MI blant veiledere uten helsefaglig bakgrunn.

Vi ønsker å rekruttere 1000 sykemeldte, uavhengig av sykmeldingsgrunn og yrke, til studien. Alle som er sykemeldt i 8 uker, er mellom 18 og 60 år og som sokner til de to NAV-kontorene Østbyen og Midtbyen, får et brev fra NAV med spørsmål om de ønsker å delta. Deltakelse er valgfritt. Gravide, kreftpasienter og personer med alvorlig sykdom omfattes ikke av denne studien.

Deltagerne blir tilfeldig fordelt i flere ulike grupper som får ulike oppfølginger. På denne måten kan vi finne ut hvilken metode som best kan hjelpe personer tilbake til arbeid – hvis dette er ønskelig. Forskningsprosjektet vil også se på om bedre NAV-oppfølging har virkning i form av bedre livskvalitet og helse for deltakerne.

Forskningsprosjektet startet opp høsten 2017 og er støttet av Norges Forskningsråd og Direktoratet for Arbeid og Velferd.

Du liker kanskje også