Helsetjeneste og utdanning med felles mål

av @NTNUhealth 13. august 2014

Stig_A_S_003_bwKronikk: Dekan Stig Slørdahl

(denne kronikken har vært på trykk i Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) står i en særstilling blant breddeuniversitetene i Norge på grunn av det nasjonale oppdraget innen teknologi. Vi rekrutterer studenter med bedre karakterer enn de andre universitetene, og i større grad fra hele landet. Det gjelder også medisinstudiet.

Utdanning av leger har lenge vært nært knyttet til universitetssykehusene. Vi trenger et sterkt integrert universitetssykehus som St. Olavs Hospital, men utviklingen med kortere liggetid, mer poliklinisk behandling, behov for mer samhandling og endret kompetanse, gjør at vi, for å gi studentene våre en best mulig utdanning, trenger å styrke læringsarenaene utenfor universitetssykehuset. Det vil også gi studentene en sterkere tilknytning til helsetjenesten i regionen.

Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital

Kunnskapssenteret. Foto: Helsebygg Midt-Norge

Vi har en klar intensjon om et sterkere samarbeid med Helse Møre og Romsdal og kommunehelsetjenesten i fylket. Hele Midt-Norges helsetjeneste og utdanningsinstitusjoner må samarbeide tettere for å møte befolkningens behov for en god helsetjeneste!

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), som driftes og eies av Det medisinske fakultet, har bidratt til at vi har et eget forskningssenter i Levanger og et tett samarbeid med sykehusene og kommunene i dette fylket. Ut fra økonomisk betydning, befolkningsmengde og kompetansemiljøer, skulle selvfølgelig engasjementet vårt vært mye sterkere også i Møre og Romsdal. Vi har allerede ansatte ved alle lokalsykehusene i Møre og Romsdal, noe vi er stolt over, men målsettingen vår er å øke engasjementet i fylket. Derfor har vi blant annet åpnet for at flere forskere i Helse Møre og Romsdal kan ha faglig tilknytning til NTNU.

Det er ingen motsetning i at vi har et universitetssykehus som en faglig spydspiss for å sikre blant annet rekruttering og avansert behandling i regionen, og det å videreutvikle en høyspesialisert helsetjeneste og utdanningsvirksomhet i Møre og Romsdal. Slik sett kunne jeg ønske at vi ble enda bedre til å fremsnakke hverandre i regionen. NTNU trenger ikke bare den gode helsetjenesten i Møre og Romsdal for å utdanne gode leger og andre helsearbeidere, men også kontakt og samarbeid med teknologimiljøene og næringslivet. Kunnskapsmiljøene og næringslivet i Møre og Romsdal kan i samarbeid med NTNU, ikke minst gjennom forskning og utvikling, bidra til å gjøre Midt-Norge til en enda sterkere kraft for økonomisk vekst og sysselsetting i Norge.

Det er spennende å følge arbeidet som pågår for å bygge et nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Med oppvekst i Kristiansund og arbeidserfaring fra helsetjenesten i Molde og Fræna, vet jeg at det er vanskelige avveininger som gjøres. Men med kjennskap til utviklingen internasjonalt for å bedre pasientsikkerheten, det økte behovet for spisskompetanse på enkelte områder og arbeidet med fremtidig spesialistutdanning for leger, vil det bli umulig å opprettholde antallet høyspesialiserte akuttmottak i Norge. Slik kan den valgte løsningen for Nordmøre og Romsdal bidra til å beholde et sykehus i området med god pasientsikkerhet og kvalitet. Samtidig gir utviklingen behov for stadig mer helsetjeneste nær pasientene og befolkningen for øvrig.

Innen helseutdanningene ser vi også behov for flere utdanningsarenaer på tvers av profesjonene. Vi ønsker at medisinstudentene våre lærer å samhandle med andre helsefagstudenter før de kommer ut i helsetjenesten. Mer utdanning på lokalsykehusene og i kommunehelsetjenesten kan bidra til slik læring.

Det medisinske fakultet ved NTNU vil i tiden som kommer arbeide for å styrke tilstedeværelsen vår i Møre og Romsdal. Vi ser at det vil styrke fakultetet vårt. Det vil også bidra til fortsatt god rekruttering av leger og annet helsepersonell til institusjonene i fylket. Vi ønsker også å styrke samarbeidet rundt forskning og at flere forskere tilknyttes NTNU. Kanskje er tiden inne for at vi etablerer et forskningssenter i fylket? Vi ønsker å bidra til at Helse Møre og Romsdal lykkes i det videre arbeidet for å få et best mulig felles helseforetak for befolkningen i fylket.

Så håper jeg at vi som er basert i Trondheim i praksis klarer å vise at byggingen av et nytt og avansert St. Olavs Hospital bidrar til å utvikle hele regionen. Vi ved NTNU skal i alle fall gjøre alt vi kan for å sikre dette i fortsettelsen.

Vi ønsker også å ha en nær dialog med politiske myndigheter, kommunehelsetjenesten, næringslivet, kompetansemiljøene ved høgskolene og andre aktuelle aktører i Møre og Romsdal. Gode forslag til hvordan vi kan utvikle samarbeidet mottas med takk. Sammen kan vi bygge en felles sterk helseregion til beste for befolkningen i alle de tre fylkene i Midt-Norge.

Du liker kanskje også