Gjør dykking i ekstreme omgivelser tryggere

av Kari Williamson 16. oktober 2012

Minimizing diving risk in extreme environments

av Kari Williamson 16. oktober 2012

Oppvarmet tørrdrakt.Med økende vitenskapelig og kommersiell aktivitet i arktiske og antarktiske havområder, er det mer og mer viktig å minimere risikoen rundt dykking i ekstreme omgivelser. Dette er fokuset for en fersk phd avhandling ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) ved NTNU.

Michael Lang har studert de fysiologiske effektene ved dykking i ekstreme omgivelser og har evaluert undervanns-ytelsen til noe av det utstyret nødvendig for å gjøre slike dykk så trygge som mulig.

– Polar-dykking under is er både vitenskapelig og politisk interessant, men det medfører fysiologiske, utstyrsmessige, trenings og operasjonelle utfordringer, sier han.

Lang, som har vært tilknyttet The Smithsonian Scientific Diving Program og The National Science Foundation Antarctic Program i USA, har sett på bruken av oksygen beriket pustegass (nitrox), dykkecomputere, regulatorer for is-dykking og beskyttelse mot kulde for dykkerne.

I studien med oksygen beriket pustegass som en komprimert pustegass under trykk, fant Lang ut at ved enkelte dybder førte en høyere andel oksygen (men ikke over en PO2 på 1.6 ATA) og en lavere andel av nitrogen til at bunntiden økte og dekompresjonen ble mer effektiv. Dessuten kan nitrox i form av komprimert luft bli ansett som trygg.

Tekniske framskritt

Dekompresjons-statusen for dykking i ekstreme omgivelser kan også overvåkes effektivt gjennom bruk av dykkercomputere. Lang fant ut at dykkecomputere er spesielt nyttige for repeterte dykk på ulike dyp og over flere dager, eller dekompresjons-dykking.

– Noen dykkecomputere tillater også kulde som en dekompresjons stress risiko faktor, og funksjonene for overvåking av oppstigings hastighet, real-time kalkulering av nitrogen balansen, overvåking av luft forbruk og profilnedlasting, gjør dykkercomputerne til et solid og pålitelig verktøy for å minske sjansene for dykkersyke, forklarer Lang.

Noe av dykker utstyret som blir utsatt for ekstra påkjenninger i kalde omgivelser er regulatoren. Egne regulatorer har blitt utviklet for is-dykking, men allikevel opplever man at de fryser. Lang regnet med at ytelsen var avhengig av varemerke, og resultatene bekreftet at noen regulatorer hadde lavere feilrate enn andre, men selv de beste regulatorene kan fryse eller svikte i polare strøk.

En annen faktor for å utvide bunn tiden ved is dykking er bruk av termal beskyttelse som elektrisk oppvarmet tørrdrakt undertøy, hansker og sokker, og heldekkende ansiktsmasker med dobbel andretrinns regulatorer og isolatorventiler. Dette er også en del av Langs fortsatte forskning.

Phd avhandling

Du liker kanskje også

Heated dry-suit

With increasing activities in Arctic and Antarctic waters for scientific and commercial purposes, it is becoming ever more important to reduce the risks associated with diving in extreme environments. This has been the focus of a recently completed PhD thesis at the Department of Circulation and Medical Imaging (ISB) at NTNU.

Michael Lang has investigated the physiological effects of diving in extreme environments and has reviewed the underwater performance of some of the equipment necessary to make such dives as safe as possible.

“Polar diving under ice, for example, is scientifically and politically interesting, yet presents a set of physiological, equipment, training and operational challenges,” he says.

Lang, who was associated with the Smithsonian Scientific Diving Program and the National Science Foundation Antarctic Program in the USA, has looked at the use of enriched-air nitrox, the use of dive computers, ice-diving regulators and thermal protection of the divers.

In his study of the use of enriched-air nitrox as a compressed-gas breathing medium under pressure, Lang found that in certain depth ranges a higher fraction of oxygen (although not exceeding a PO2 of 1.6 ATA) and a lower fraction of nitrogen resulted in extended bottom times and a more efficient decompression. Furthermore, the use of nitrox was deemed to be at least as safe as compressed air.

Technological progress

Decompression status in extreme-environment diving can now be monitored efficiently through the use of dive computers. Lang found that dive computers are especially useful for multi-level, multi-day repetitive diving or decompression diving.

“Some dive computers also enable consideration of cold [temperatures] as a decompression stress risk factor, and their functions of ascent rate monitoring, real-time computation of nitrogen balances, air consumption monitoring and profile downloading capability form a solid, reliable basis for diminishing the probability of decompression sickness,” Lang explains.

One part of diving equipment that sees extra strain in cold environments is the regulator. Special regulators have been devised for ice-diving, but some nevertheless freeze up. Lang expected performance to be brand specific and the findings confirmed that some had lower failure rates than others, but even the best of regulators can freeze up or fail under polar conditions.

Another factor for extending bottom times for ice diving is the use of thermal protection such as electrically heated drysuit undergarments, gloves and socks, and full face masks with dual second stage regulators and isolator valves. This is a subject of Lang’s on-going research.

PhD thesis

Du liker kanskje også