NOK 14 million for more personalised prostate cancer treatment

by @NTNUhealth 3 July 2013

14 millioner til bedre tilpasset behandling av prostatakreft

by @NTNUhealth 3 July 2013

Blogger: Tone Frost BathenTone Frost Bathen

 

 

 

The MR Cancer Group has a close collaboration with the clinical environments at the Department of Urology and Clinic for Medical Imaging at St. Olavs Hospital. The long-term goals of the projects are to optimise and personalise the diagnostics and treatment of prostate cancer, and thereby increase chances of survival and quality-of-life for this patient group.

We recently received funding of NOK 14 million through a special announcement from the Norwegian Cancer Society for personalised cancer treatment. This presents a unique opportunity to continue our research at a larger scale. The collaboration between clinicians and researchers at NTNU and St. Olavs Hospital, through the integrated university hospital, is key to the execution of the research project. It also enables swifter changes in clinical practice based on research outcomes.

MR undersøkelse av prostata

Photo: Kirsten Selnæs

 

MR-bilder av prostatakreft

By combining different MR methods, the diagnostic accuracy increases. Photo: Kirsten Selnæs

With this project we wish to solve important clinical challenges through the use of advanced medical imaging. Today’s diagnostic tools cannot differentiate between lethal and less dangerous forms of prostate cancer, something which complicates personalised treatment. Improved methods for detection and risk assessment will be of great importance to the treatment options for these patients in the future.

During this project we wish to develop and standardise new methods for MR imaging (MRI), including PET-MRI, for the detection and classification of prostate cancer. Unlike in other types of cancer, medical imaging only plays a limited role in the diagnosis of prostate cancer. For more accurate diagnostics we wish to study the clinical value of MR-guided biopsies, and multimodal MRI will be used to evaluate aggressiveness. The PET-MR scanner donated to St. Olavs Hospital by Trond Mohn is the only of its kind in Norway, and it presents unique opportunities for new approaches to medical imaging.

We will also make use of established research biobanks to describe molecular characteristics of both low and high risk prostate cancer. By connecting these findings with MR images, we hope the project will contribute to improved methods for personalised treatment of prostate cancer.

 

You may also like

Blogger: Tone Frost BathenTone Frost Bathen

 

 

 

MR Cancer-gruppen har de siste årene jobbet tett med de kliniske miljøene ved Urologisk seksjon og Klinikk for bildediagnostikk ved St. Olavs Hospital. Prosjektenes langsiktige målsetning er å optimalisere og persontilpasse diagnostikk og behandling av prostatakreft, og derved øke overlevelse og livskvalitet for denne pasientgruppen.

Vi mottok nylig en bevilgning på nærmere 14 millioner NOK gjennom en ekstraordinær utlysning fra Kreftforeningen innen persontilpasset kreftbehandling. Dette gir oss nå en unik mulighet til å fortsette forskningen i større skala.

At klinikere og forskere fra NTNU og St. Olavs Hospital jobber tett sammen i det integrerte universitetssykehuset, er avgjørende for gjennomføringen av forskningsprosjektet. Det gjør det også mulig å endre praksis i klinikken ut fra forskningsfunnene raskere.

MR undersøkelse av prostata

MR-undersøkelse av prostata. Foto: Kirsten Selnæs

I det bevilgete prosjektet ønsker vi å løse viktige kliniske utfordringer ved hjelp av avansert medisinsk avbildning. Dagens diagnoseverktøy klarer ikke å skille mellom dødelige og mindre farlige former av prostatakreft, noe som vanskeliggjør individuell behandling. Forbedrede metoder for deteksjon og risikovurdering vil ha stor betydning for det framtidige behandlingstilbudet for disse pasientene.

MR-bilder av prostatakreft

Ved å kombinere ulike MR bildesekvenser, øker man den diagnostiske nøyaktigheten. Foto: Kirsten Selnæd

I prosjektet skal vi utvikle og standardisere nye metoder for MR-avbildning (MRI), inkludert PET-MRI, for deteksjon og klassifisering av prostatakreft.

I motsetning til andre kreftformer spiller medisinsk avbildning i dag en begrenset rolle i diagnostikk av prostatakreft. For nøyaktigere diagnostikk vil vi studere den kliniske verdien av MR-guidet biopsering, samtidig som multimodal MRI vil brukes i evaluering av aggressivitet. PET-MR skanneren, som ble St. Olavs Hospital fikk i gave fra Trond Mohn, er den eneste av sitt slag i Norge, og gir unike muligheter til nye innfallsvinkler for avbildningen.

Vi vil også bruke allerede etablerte forskningsbiobanker til å beskrive molekylære egenskaper i prostatakreft med henholdsvis lav og høy risiko. Ved å koble disse funnene til egenskaper i MR-bilder, håper vi at prosjektet skal bidra til bedre metoder for individuell behandling av prostatakreft.

Les også tidligere blogginnlegg om Forskjellsbehandling av kreftpasienter

 

You may also like