Blødning etter hjertekirurgi – risiko og forebyggende behandling

av @NTNUhealth 14. juli 2015

Guri GreiffBlogger: Guri Greiff
 PhD kandidat, og avdelingssjef og overlege i anestesi ved St. Olavs Hospital

 

 

Blødning er en relativt vanlig komplikasjon etter hjertekirurgi, og er forbundet med økt fare for pasienten. Årsakene til blødning etter hjertekirurgi er mange. Vi ønsket å undersøke risikofaktorer for blødning, og i tillegg studere muligheten for å forutsi blødning. Vi studerte også forebyggende medikamentell behandling hos en gruppe pasienter med høy risiko for blødning.

Papworth Bleeding Risk Score er tidligere utarbeidet for å identifisere personer med høy blødningsrisiko. Ved evaluering av denne scoren fant vi at den ikke er anvendelig til klinisk bruk på individnivå. Vi utviklet også lokale modeller for å forsøke å identifisere risikopasientene før operasjonen, men fant at disse modellene ikke var bedre enn den tidligere scoren til å forutsi blødning hos den enkelte pasient. Risikoscorene kan derimot relativt presist peke ut pasienter med lav risiko for blødning.

Hjerteoperasjon

Hjerteoperasjon. Foto: Hilde Pleym

Funnene våre betyr sannsynligvis at avgjørende faktorer for blødning fortsatt ikke er identifisert. Vi tror genetisk disposisjon hos den enkelte kan være en slik faktor, og vi undersøkt derfor en rekke genvarianter som vi antok kunne ha betydning for blødning. Vi identifiserte totalt 5 genvarianter (såkalte SNP eller enkeltnukleotid-polymorfismer) som var assosiert med blødning etter hjertekirurgi. To av disse bekrefter funn fra tidligere studier vedrørende samme problematikk mens de tre andre ikke har vært identifisert tidligere. Ved å bruke genetisk informasjon i tillegg til klinisk informasjon ble det lettere å identifisere pasienter med høy risiko for blødning. Det er for tidlig å innføre rutinemessig bruk av den kombinerte risikomodellen, og studiene om genetisk disposisjon for blødning er fortsatt i en tidlig fase. Men resultatene våre bekrefter at genetiske forskjeller mellom pasientene spiller en merkbar rolle for risikoen for blødning etter hjertekirurgi.

I tillegg til å undersøke muligheten for å identifisere de med økt risiko, har vi undersøkt forebyggende tiltak hos en gruppe pasienter med høy risiko for blødning. Traneksamsyre er et medikament som tidligere er vist å ha forebyggende effekt på blødning etter hjertekirurgi i noen pasientgrupper. Dette er en såkalt fibrinolysehemmer, som bidrar til å hindre at blodkoagler som tetter igjen skadede karvegger blir løst opp for raskt. Vi undersøkte om medikamentet også kunne forebygge blødning hos pasienter over 70 år som gjennomgikk komplisert hjertekirurgi. Vi fant at traneksamsyre bidrar til redusert behov for blodoverføinger ved hjertekirurgi i denne pasientgruppen.

Blødning etter hjertekirurgi er et klinisk viktig problem, bl.a. fordi pasientene som blør mye ofte trenger blodoverføring. Blod er en knapp ressurs, og det ser ut som blodoverføring i forbindelse med hjertekirurgi kan gi bivirkninger som økt risiko for lungesvikt og infeksjoner. Vi planlegger derfor oppfølgingsstudier, både vedrørende genetisk disposisjon for blødning, blodprøver som kan gjøre det lettere å avklare hvorfor pasienten blør, og mulige bivirkninger etter blodoverføring ved hjertekirurgi.

Guri Greiff disputerte 12. juni 2015. Tittel på avhandlingen er: “Bleeding After Adult Cardiac Surgery. Clinical and genetic risk factors and effect of prophylactic treatment with tranexamic acid”.

Referanser:

Du liker kanskje også