Barneverntilsynets rolle – vaktbikkje eller veileder?

av @NTNUhealth 26. mars 2014

Gro Ulset

Blogger: Gro Ulset

 

 

Lovverket vårt skal sikre at barn og unge som bor i barneverninstitusjon i størst mulig grad har et normalt liv. Institusjonen er å forstå som deres hjem den tiden de bor der; det betyr at deres omsorgssituasjon og integritet skal ivaretas på en god måte.

“Barneverntilsynet skal kontrollere og påse at barneverninstitusjonene drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Det som imidlertid er uklart er hvor langt denne kontrollfunksjonen strekker seg.”

Barneverntilsynet skal kontrollere og påse at barneverninstitusjonene drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Det som imidlertid er uklart er hvor langt denne kontrollfunksjonen strekker seg. Skal tilsynet også veilede og lære opp barneverninstitusjonene? Det er også verdt å stille spørsmålet om en for tett relasjon mellom tilsynet og ansatte ved institusjonene kan komme i veien for tilsynets rolle som uavhengig klageinstans for beboerne.

Illustrasjonsbilde: Norges lover

Illustrasjonsbilde

Det er Statens helsetilsyn som har overordnet faglig ansvar og tilsyn med barneverninstitusjonene i landet. Det betyr at de skal utøve myndighet i samsvar med barnevernloven og gjeldende forskrifter tilknyttet denne. Fylkesmannen har, på sin side, ansvar for å utføre tilsyn med institusjonene.

Føringene for tilsynet med barneverninstitusjonene ligger i   Lov om barneverntjenester, Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling, Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon , Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner og FNs konvensjon om barns rettigheter.

Hovedformålet med dagens regelverk er å sikre at barn og unge som bor i barneverninstitusjoner i størst mulig grad får leve slik andre barn og unge på samme alder gjør. Formål og krav til tilsyn defineres i formålsbestemmelsen i tilsynsforskriftens § 2. Den sier at tilsynet skal påse at lover og regelverk blir fulgt, at barna får forsvarlig omsorg og behandling i institusjonen og at de blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet.

(…) tilsynsrepresentanter fra ulike fylker arbeidet ut i fra noe ulike rolle- og funksjonsforståelser.

Oppmerksomheten til tilsynet skal være rettet mot alle forhold som har betydning for barnas utvikling, trivsel, velferd og rettssikkerhet.  Ved besøk på barneverninstitusjoner skal Fylkesmannens tilsyn blant annet se etter om forutsetningene for oppholdet til det enkelte barn eller ungdom følges opp. De skal vurdere beboernes omsorgssituasjon samt påse at det enkelte barn eller den ungdoms personlige integritet blir ivaretatt. Videre skal de undersøke og vurdere både institusjonens bruk av tvang overfor beboere samt eventuelle fremsatte klager (på bruk av tvang) fra beboeres side. Mye av innholdet i tilsynets oppgaver overfor institusjonene er altså å kontrollere dem for å påse at beboernes situasjon er god, at de får forsvarlig omsorg og at deres rettigheter ivaretas.

Både i lovens beskrivelse av de formål og krav som gjelder ved tilsyn, samt i betydningen av ordet tilsyn, er det naturlig å tolke kontrollfunksjonen som fremtredende. Men hvordan tolker fylkesmannens tilsyn selv sin rolle overfor institusjonene? Hvilket virke utøver de i praksis?

I studien «Håndtering av tvang i barneverninstitusjoner – ansattes, lederes og tilsynets perspektiver» fant vi at tilsynsrepresentanter fra ulike fylker arbeidet ut i fra noe ulike rolle- og funksjonsforståelser. Utvalget informanter var begrenset, men uttalelser viste likevel noen interessante forskjeller her. Noen ga  uttrykk for en forståelse av at  tilsynet skulle bedrive både kontroll og veiledning opp mot barneverninstitusjonene.  Andre  hadde en klar oppfatning   av at tilsynet kun skulle bedrive kontroll, og at veiledning ikke falt inn under deres ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

(…) hva gjør en iøynefallende tett relasjon mellom tilsynspersonene  og  personalet i barneverninstitusjonen  med barna og ungdommenes oppfatning av tilsynet? De stiller seg naturlig nok spørsmål om hvem de egentlig er der for.

Det som står beskrevet i § 7 «Tilsynsmyndighetens arbeidsoppgaver» i tilsynsforskriften er rettet inn mot å ivareta barnets rettssikkerhet, beskytte barnet ved å påse/kontrollere at institusjonen følger lover, forskrifter og retningslinjer samt de oppgaver som er pålagt den med hensyn til formål med – og vilkår for – barnets opphold. Temaet «tilsynsmyndighetens rolle» er i denne forbindelse viktig å se nærmere på, dersom det er slik at tilsynet ofte veileder og instruerer institusjonene like mye som de kontrollerer dem. En slik funksjon eller rolle fremgår ikke klart av beskrivelsene i ovennevnte forskrift. Likevel kan en tenke seg at det i praksis er vanskelig å skille mellom kontroll og veiledning, og at det vil være naturlig også å søke å «lære opp» i forbindelse med tilsyn og kontroll.

På den andre siden; hva gjør en iøynefallende tett relasjon mellom tilsynspersonene  og  personalet i barneverninstitusjonen  med barna og ungdommenes oppfatning av tilsynet? De stiller seg naturlig nok spørsmål om hvem tilsynet egentlig er der for. Spesielt med tanke på spørsmål som har med barnas og ungdommenes reelle rettssikkerhet og medvirkning under opphold i institusjon er dette viktige problemstillinger å ta tak i. Tvangsprotokollens oppbygning og utfordringer med hensyn til klagepraksis, som jeg tidligere har drøftet i et innlegg på forskning.no, er også nødvendig å se nærmere på i denne forbindelse.

Du liker kanskje også