Tag Archives: velferdsteknologi

Nytt masteremne i rehabilitering og velferdsteknologi

Torunn AskimBlogger: Torunn Askim
Førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin

Det er godt kjent at antallet og andelen eldre vil øke betydelig de neste tiårene. Mange eldre vil leve lenger med god helse men mange vil også leve med kroniske lidelser. Dette innebærer en utfordring for fremtidens helsevesen.

Begreper som hverdagsrehabilitering og velfredsteknologi nevnes ofte som forslag til hvordan vi kan møte denne utfordringen. Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

Vil du hjelpe NTNU med å løse de store samfunnsspørsmålene?

Blogger: Bjørn Gustafsson Bjørn Gustafsson

Både nasjonalt og globalt står vi overfor store samfunnsmessige utfordringer. Det blir stadig flere eldre med kroniske og sammensatte sykdomsbilder. Samtidig vil andelen helsearbeidere og sykehusresurser ikke kunne øke tilsvarende.

Det blir derfor nødvendig å finne forebyggende tiltak som gjør at befolkningen holder seg friske og funksjonsdyktige så lenge som mulig. I tillegg må boliger, IT-løsninger, kommunikasjon og samferdsel legges til rette for at man skal kunne være mest mulig aktive og klare seg hjemme til tross for en sviktende helse.

Foto: Geir Mogen/NTNU

Helsevesenet må organiseres annerledes enn i dag. Diagnostikk og behandling av kroniske og kapasitetskrevende sykdomstilstander må, i større grad enn det som skjer i dag, flyttes fra sykehusene ut i primærhelsetjenesten. Den raske utviklingen av ny medisinsk teknologi som DNA-sekvensering og nye biomarkører for diagnostikk vil være sentrale i en mer persontilpasset sykdomsforebygging og behandling. IKT-løsninger vil åpne for at pasienten lettere kan komme i kontakt med helsevesenet hjemmefra.

Om dette høres ut som en interessant jobb for deg – så oppfordrer jeg deg til å søke!

I dag er det ikke uvanlig at kronisk syke pasienter må reise flere timer for og så ha en ti minutter lang samtale med sin lege. Flere legebesøk ville med fordel erstattes av videooverførte samtaler.

For at sykehusbehandling i så høy grad som mulig skal kunne unngås må det utvikles og tas i bruk velferdsteknologi og metoder for tidlig diagnose og behandling før tilstanden blir alvorlig. Moderne sensorteknologi vil kunne brukes for å samle inn informasjon om helsetilstanden som direkte overføres til pasientens journal.

Helse, velferd og teknologi (HEVET) er en av NTNUs fire satsningsområder, og skal møte nasjonale og globale utfordringer hvor Norge har særlige fortrinn og hvor NTNU med sin profil og faglige styrke kan bidra. NTNU har en unik bredde innen teknologi, medisin, naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistiske fag. I samarbeid med HIST/HINT, helseforetak, SINTEF og kommunene har vi i tillegg en regional infrastruktur som ikke finnes mange andre steder.

NTNU lyser nå ut stillingen som faglig leder for HEVET. Den nye lederen vil rapportere til en rektorledet dekangruppe, og vil være med på å påvirke NTNUs faglige utvikling.

Om dette høres ut som en interessant jobb for deg – så oppfordrer jeg deg til å søke!

Stillingsutlysningen,

Les mer her om stillingen her.

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, Meninger, NTNUmedicine

Teknologi og helse – i et globalt perspektiv

Blogger: Kari HålandKari Håland

 

 

 

 

phone

Mobiltelefoner har gitt mange nye muligheter for å fremme helse og redusere dødelighet. (Foto: Istockphoto.com)

NTNU arrangerer i samarbeid med St.Olavs Hospital og Høyskolen i Sør-Trøndelag for fjerde gang en fagfag om global helse den 29.oktober.

Ett hovedtema på årets fagdag er helseteknologi til nytte i lav- og mellominntektsland. Vi har som mål å skape et bredere engasjement både innen helsefagene og ved teknologimiljøene ved NTNU innen global helse, og bidra til økt samarbeid mellom helse- og teknologifagene på dette området.

Et eksempel på teknologi som kan gjøre en vesentlig forskjell i fattige land er mobilteknologi: Nyskaping og bruk av mobilteknologi kan fremme logistikk av nødvendige medikamenter, bidra til bedre helseovervåkning og fremme en bedre helsetjeneste i lavinntektsland. Mobiltelefoner har gitt mange nye muligheter for å fremme helse og redusere dødelighet.

For å oppnå gode resultater er det viktig at teknologien er tilpasset de lokale forholdene og behovene i fattige land. Flere av presentasjonene på fagdagen vil ta for seg eksempel på teknologi som er spesielt utviklet for å møte behovene i lav- og mellominntektsland, og som på en kostnadseffektiv måte kan redde mange liv og gi bedre helsekvalitet for befolkningen.

Foredragsholder på årets global helsedag fikk skryt av Ban Ki-Moon.

Under FN’s generalforsamling i New York 23. september fikk Laerdal Global Health skryt for svært gode resultater med sitt «Helping Babies Breathe»-prosjekt (produksjon av og opplæring i nyfødtsimulator og gjenopplivingsutstyr for nyfødte).

FNs generalsekretær har trukket fram Laerdal som et av flere «Breakthrough innovations» for å kunne nå tusenårsmålene om reduksjon av mødredødelighet og barnedødelighet innen 2015.

På årets Global helsedag ved NTNU, den 29.oktober, er Helge Myklebust fra Laerdal Global Health en av flere spennende foredragsholdere som vil presentere prosjekter utviklet for å fremme bedret helse i utviklingsland. Det er da mulighet til å høre mer om Helping Babies Breathe-prosjektet.

Årets fagdag er tredelt:

  • Helsepersonellutdanning i lav- og mellominntektsland.
  • Helseteknologi til nytte i lav- og mellominntektsland
  • Nettverksbygging: Hvordan kan vi sammen jobbe for å bygge gode prosjekter innen global helse? På slutten av dagen serverer vi pizza og har en mer uformell samling med nettverksbygging som hovedformål.

Det er mulig å delta på hele eller deler av dagen. Det vil bli servert lunch og pizza for de som ønsker å delta på hele programmet.

Mer informasjon om påmelding og program for fagdagen den 29.oktober finner du her.

 

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, NTNUmedicine