Tag Archives: undervisning

«Out of the showcase»

Blogger: Mona Ødegården, Medisinsk museumMona Ødegården

Kan museer stille ut et «ødelagt» hjerte, hvor pasienten lever videre med donorhjerte, men er en person under 18 år? Dette og mange flere spørsmål og problemstillinger ble presentert da The European Association of Museums of the History of Medical Science nylig var samlet i Nederland.

Tema for konferansen var «Out of the Showcase», som kanskje kan oversettes med ut av glassmonteren? Tittelen favnet blant annet presentasjoner om publikumsinvolvering, restaurering av anatomiske preparater, pasienthistorier i utstillinger og digital gjenskaping av historiske kilder. Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine

Utvikler ny tverrfaglig undervisning i medisin og helsefag

I studieåret 2015-2016 skal studenter i helsefag og medisinstudenter for første gang få undervisning i et virtuelt sykehus for å trene på tverrprofesjonell samhandling.

Medisinsk simulatorsenter i TrondheimDet er Aslak Steinsbekk (Institutt for samfunnsmedisin) som er initiativtaker for denne form for undervisning, som foreløpig settes opp som en pilot, men som er planlagt å bygges inn i medisin- og helsefagstudien om evalueringen er god. Ifølge professoren i Medisinske atferdsfag er det et stort behov for denne typen trening, som per i dag er helt fraværende i studiene.

–          En viktig grunn til å lage virtuelle arenaer er praktiske utfordringer med å gi studentene mulighet til å trene nok på kliniske situasjoner, spesielt der de må samhandle med andre. Vi må derfor gi mengdetrening gjennom nye løsninger. Undervisningen bygger på arbeid med et virtuelt sykehus som er en virtuell framstilling av St. Olavs hospital som læringsarenaer for studenter og informasjon for pasienter.

Studenter i målgruppen som skal ha praksis på ulike avdelinger på sykehuset vil få tilbud om å bruke den virtuelle arenaen for å forberede seg. F.eks. kan studentene før praksis på en kirurgisk avdeling få trene på tverrprofesjonell samhandling i det virtuelle operasjonsrommet. De vil da både få konkrete oppgaver knyttet til den kliniske situasjonen og trening i å samhandle som et team. Børge Lillebo (Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk) har god erfaring med teambasert læring og vil være en av nøkkelpersonene i utvikling og tilpassing av scenarier for læring. Continue reading

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv

KVASS på 3 minutter

NTNU skal bli bedre på å evaluere og kvalitetssikre studier gjennom sitt kvalitetsstøttesystem for utdanning og læring (KVASS). Vi har derfor lagd to korte filmer der instituttleder Lars Jacob Stovner forklarer hvordan dette skal foregå.

Er du emne- eller semesteransvarlig bør du sette av tre minutter til å se disse filmene, eventuelt lese teksten under, for å få en kjapp innføring i hvordan det nye kvalitetssikringssystemet skal foregå.

For Profesjonsstudiet i medisin ved DMF

For Bachelor-, Master- og PhD-studiene ved DMF

For Profesjonsstudiet i medisin ved DMF

Illustrasjon av Anne Nylund

Illustrasjon av Anne Nylund

 • Semesterkoordinator har ansvar for semesterevalueringen på sitt semester.
 • Ved semesterets begynnelse oppnevner han/hun en referansegruppe for semesteret. Hver tredje gang semesteret undervises skal alle studentene på kullet ha anledning til å delta i evalueringen, f.eks. gjennom et felles spørreskjema.
 • En referansegruppe skal bestå av minst tre studenter, og ha minst tre møter med semesterkoordinator i løpet av semesteret. Studentene skal skrive en sluttrapport som skal gå til semesterkoordinator.
 • På lignende vis skal også semesterkoordinator innhente innspill fra undervisningsenhetene som har undervist på semesteret.
 • Semesterkoordinator skal skrive en semesterrapport som tar utgangspunkt i evalueringene fra studentene og undervisningsenhetene, samt semesterkoordinators selvstendige vurdering av kvaliteten i semesteret.  Semesterrapporten skal inneholde forslag til forbedringer av semesteret.
 • Semesterrapporten skal sendes til instituttlederen og til studieprogramrådet for medisin.
 • Instituttledelsen skal deretter ha en intern prosess hvor forslag vurderes og ressurser fordeles. Dette skal resultere i en handlingsplan som kommuniseres tilbake til semesterkoordinator som får ansvar for å sette planen ut i livet.
 •  Instituttene skriver en årlig instituttrapport til fakultetet. Her rapporterer instituttene om kvaliteten i de semestrene som instituttet har koordinerende ansvar for.
 • Studieprogramrådet som har mottatt semesterrapporter for alle semestre på programmet, skriver en rapport om kvaliteten på medisinstudiet som helhet. Rapporten skal inneholde en plan for eventuelle større endringer på programmet.
 • Både instituttrapporten og programrapporten går til fakultetet som grunnlag for fakultetets kvalitetsmelding til rektor.
 • Alle semesterrapporter skal gjøres tilgjengelig for nåværende og kommende studenter på semesteret, slik at de kan kontrollere at studentenes innspill blir fulgt opp i videre handlingsplaner for medisinstudiet.

For Bachelor-, Master- og PhD-studiene ved DMF

Illustrasjon av Anne Nylund

Illustrasjon av Anne Nylund

 • Emneansvarlig har ansvar for emneevalueringen på sitt emne
 • Ved emnets begynnelse oppnevner han/hun en referansegruppe eller sørger på annet vis for at studentene evaluerer emnet. Hver tredje gang semesteret undervises skal alle studentene på kullet ha anledning til å delta i evalueringen, f.eks. gjennom et felles spørreskjema.
 • En referansegruppe skal bestå av minst tre studenter, og ha minst tre møter med emneansvarlige i løpet av emnet. Studentene skal skrive en sluttrapport som skal gå til den emneansvarlige.
 • På enkelte emner er det ikke hensiktsmessig med en referansegruppe, og da kan f.eks. alle studentene delta i evalueringen via et spørreskjema.
 • På lignende vis skal også den emneansvarlige innhente innspill fra faglærerne som har undervist på emnet.
 • Den emneansvarlige skal skrive en emnerapport som tar utgangspunkt i evalueringene fra studentene og faglærerne, samt den emneansvarliges selvstendige vurdering av kvaliteten i emnet.  Emnerapporten skal inneholde forslag til forbedringer av emnet.
 • Emnerapporten skal sendes til instituttlederen og til studieprogramrådet for programmet som emnet inngår i.
 • Instituttledelsen skal deretter ha en intern prosess hvor forslag vurderes og ressurser fordeles. Dette skal resultere i en handlingsplan som kommuniseres tilbake til den emneansvarlige som får ansvar for å sette planen ut i livet.
 • Studieprogramrådet som har mottatt emnerapporter for alle emner på programmet, skriver en rapport om kvaliteten på studieprogrammet. Rapporten skal inneholde en plan for eventuelle større endringer på programmet som helhet.
 • Programrapporten går til instituttledelsen som i sin tur utformer en instituttrapport med rapport fra alle programmer som instituttet administrerer.
 • Instituttrapporten går til fakultetet som grunnlag for fakultetets kvalitetsmelding til rektor.
 • Alle emnerapporter skal gjøres tilgjengelig for nåværende og kommende studenter på emnet, slik at kommende studenter kan følge opp at studentenes innspill blir fulgt opp i instituttenes handlingsplaner.

 

Leave a Comment

Filed under NTNUmedicine, Studieliv