Tag Archives: lungekreft

Kreftforeningen deler ut millioner til forskning

Fire forskere ved Det medisinske fakultet fikk i dag over 15 millioner kroner fra Kreftforeningen. Dekan Bjørn Gustafsson takket for støtten, og forsikret at alle innsamlede kroner vil komme samfunnet til gode.

Vi gratulerer Menno Oudhoff, Signe Opdahl, Valentyn Oksenych og Xiao-Mei Mai med tildelingen av forskningsmidler! Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Kreft, NTNUmedicine

Biomarkører kan gi tidlig diagnose av lungekreft

Bloggere:  Robin Mjelle, postdoktor ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap og Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, og Oluf Dimitri Røe,  overlege i onkologi og postdoktor ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin.Mjelle og Røe

Lungekreft er den kreftformen som i dag tar flest liv globalt, og i et femårsperspektiv har sykdommen en 15% overlevelsesrate. Lungekreft karakteriseres av for sen diagnose og manglende effektiv systemisk behandling. Røyking er den desidert høyeste risikofaktoren for fremtidig lungekreft. Tobakksrøyk inneholder mer enn 60 ulike carcinogener (kreftfremkallende stoffer) som kan reagere med kroppens DNA og skade genene. Hvis disse skadene skjer i kreftassosierte gener og kroppen ikke reparerer dem, er sannsynligheten stor for at personen som røyker utvikler kreft.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Kreft, NTNUmedicine

Ny studie på behandling av lungekreft

Bloggere: Bjørn Henning Grønberg (t.v) og Sveinung SørhaugBjørn Henning Grønberg (t.v) og Sveinung

 

 

 

Kan sammenhengende cellegiftbehandling gi lengre levetid for pasienter med lungekreft med spredning? Et uavklart spørsmål, som vår kliniske studie skal finne svar på.

Lungekreft er den nest mest vanlige kreftformen både hos menn og kvinner – og den som forårsaker flest kreftrelaterte dødsfall. Hvert år får over 3000 pasienter lungekreft i Norge. Ca. 85 prosent har typen ikke-småcellet lungekreft (non-small-cell lung cancer – «NSCLC» – på fagspråket). Et flertall har spredning ved diagnosetidspunktet.

Cellegift. Illustrasjonsfoto: iStock

Cellegift. Illustrasjonsfoto: iStock

Dagens standardbehandling for pasienter med spredning er 3-4 kurer med cellegift. Deretter følges pasienten med regelmessige kontroller. Dersom kreftsykdommen vokser igjen og pasienten er i god nok form til det, kan man så gi mer cellegift.

To nylig publiserte internasjonale studier har nå vist at det å skifte over til sammenhengende behandling med pemetrexed (en type cellegift) hos pasienter hvor kreftsykdommen ikke vokser under 4 innledende cellegiftkurer, kan forlenge overlevelsen med 3-5 måneder.

Det er imidlertid flere begrensninger ved disse studiene. Først og fremst at få pasienter i kontrollgruppene (altså de som fikk dagens standardbehandling) fikk pemetrexed ved progresjon av sykdommen. Det betyr at det er usikkert om effekten skyldtes at de fikk sammenhengende cellegiftbehandling eller ulik behandling. Andre studier har nemlig vist at pemetrexed kan være mer effektivt enn andre typer cellegift ved denne typen lungekreft.

Andre viktige begrensninger ved disse studiene var at få deltakere var over 70 år, og det var ingen som hadde funksjonsstatus 2 (dvs. at formen er såpass redusert at de ikke klarer å være like aktive som tidligere). Dette er problematisk. Vi vet av erfaring at halvparten av lungekreftpasientene er over 70 år, og en stor andel har funksjonsstatus 2. Vi vet også at eldre og pasienter med redusert funksjonsstatus ofte har mer bivirkninger av cellegiftbehandling.

I studien vi nå starter opp med, vil alle deltakere først få 4 kurer med standard cellegift (carboplatin og vinorelbine). Halvparten av de som er i god form og ikke har vekst av kreftsykdommen etter disse 4 kurene, vil så tilfeldig trekkes ut til å skifte over til sammenhengende cellegiftbehandling med pemetrexed. Den andre halvparten vil følges med regelmessige kontroller. Ved vekst av kreftsykdommen tilbys så cellegiftbehandling med pemetrexed dersom pasienten er i form til å få slik behandling. Primært ønsker vi å undersøke om umiddelbar sammenhengende cellegiftbehandling forlenger overlevelsen sammenlignet med kontroller etterfulgt av pemetrexed ved vekst av kreftsykdommen.

Basert på erfaring fra tidligere studier estimerer vi at ca. 1/3 av våre pasienter vil være over 70 år, og vi vil også inkludere pasienter med funksjonsstatus 2. Slik kan vi skaffe viktig kunnskap om effekten av vedlikeholdsbehandling – og hvilke pasienter som evt. tolererer og har størst nytte av slik behandling.

Studien ledes av forskere ved NTNU og St. Olavs Hospital og gjennomføres i samarbeid med Norsk Lunge Cancer Gruppe – en faggruppe som består av leger som arbeider med utredning, diagnostikk og behandling av lungekreft i Norge. Norges Forskningsråd har bevilget 5.7 mill kroner for å gjennomføre studien. Ca. 25 sykehus i Norge – inkludert alle universitetssykehusene – vil delta. Dette sikrer en rask gjennomføring av studien og sikrer at et flertall pasienter i Norge får tilbud om å være med. Planen er å starte i november 2013, og inkludere 700 pasienter i løpet av 2.5 år.

 

Leave a Comment

Filed under Forskning, Kreft, Luftveier, NTNUmedicine