Tag Archives: Helse Midt-Norge

Trening for schizofreni = økt livskvalitet

Tekst: Hanne Sterten
Kommunikasjonsrådgiver i Helse Midt-Norge

Trening bedrer livskvaliteten til pasienter med schizofreni, og kan spare samfunnet for milliardbeløp. Det mener en gruppe forskere ved St. Olavs Hospital og NTNU som jobber med en ny studie.

Illustrasjonsbilde iStock

Illustrasjonsbilde iStock

– Schizofrene har en overhyppighet av kroppslige sykdommer og har ofte 15-20 år kortere levetid enn resten av befolkningen. Dette prosjektet har vist at noe som var en utenkelig innblanding i den etablerte psykiatrien er mulig å gjennomføre. Helsevesenet kan i stor grad tilrettelegge for at mennesker med alvorlig psykisk lidelse aktivt kan forbedre sin egen helse. Dette kan bidra til å spare samfunnet for mange milliarder kroner, sier Jørn Heggelund som er forsker, idrettsfysiolog og PhD ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Nervesystemet og hjernen

Forskning og innovasjon til pasientens beste – og ny utlysning av forskningsmidler

Blogger: May Britt Kjelsaas May Britt Kjelsaas

 

 

 

Det er for første gang utarbeidet en nasjonal rapport om betydningen av forskning og innovasjon i helseforetakene. Rapporten er utarbeidet av de fire regionale helseforetakene i fellesskap, og svarer ut ett av oppdragene som RHF-ene fikk fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2013. I denne rapporten er nytten av både forskning og innovasjon illustrert gjennom å fortelle gode og spennende historier. Det er lagt vekt på vise bredden i aktivitetene, både geografisk og faglig – og gjennom å vise nye løsninger i form av metoder, tjenester og produkter.

Anders Waage. Foto: Geir Mogen

Anders Waage, overlege ved Avdeling for blodsykdommer ved St. Olavs Hospital og NTNU-forsker innen beinmargskreft er intervjuet i rapporten (Foto: Geir Mogen)

Her kan du lese sakene i «Forskning og innovasjon til pasientens beste». St. Olavs Hospital og NTNU har med to historier i rapporten; om botox brukt i behandling av selvmordshodepine (side 4 og 5) og om Beinmargskreftens Shcerlock Holmes (side 26).

Helseforetakene har forskning som en av sine lovpålagte oppgaver, og forskningen i helseforetakene utgjorde totalt 2,8 milliarder kroner i 2012. Det er viktig for helseforetakene at forskningen er integrert i den kliniske virksomheten, og forskningen skal bidra til å sikre en effektiv helsetjeneste med høy faglig kvalitet. Målet for forskning og innovasjon i helseforetakene er med andre ord å fremskaffe kunnskap som bidrar både til god pasientbehandling og til en best mulig helsetjeneste.

Forskning er viktig for at helsetjenesten skal holde seg oppdatert i forhold til den medisinske utviklingen, for å foreta kritiske vurderinger av etablerte og nye diagnostiske metoder, behandlingstilbud og teknologi, samt for å ivareta og veilede pasientene. Innslaget av forskning på høyt nivå kan derfor sies å indikere kvaliteten på den kliniske tjenesten. Høy kvalitet på forskningen er en forutsetning for å være attraktive samarbeidspartnere også for næringslivet og for innovasjon i helsetjenesten.

I Helse Midt-Norge forvaltes store deler av forskningsmidlene gjennom Samarbeidsorganet HMN-NTNU.

Leger i en gang. (foto: Geir Mogen)

Alle forskningsprosjektene skal ha relevans for helsesektoren. (Foto: Geir Mogen)

Utlysning av forskningsmidler

Samarbeidsorganet vil også i år utlyse midler til en rekke tiltak, som ph.d., postdoktor og forskerstilling, flerårige prosjekter (fri prosjektstøtte) og utenlandsstipend. Det er et mål for Samarbeidsorganet å styrke forskningen i hele regionen, og alle helseforetak i Midt-Norge oppfordres derfor til å fremme søknader. Det oppfordres til samarbeid mellom helseforetakene, og til samarbeid med universitet og høgskoler i regionen.

Midlene utlyses åpent og er ikke knyttet til forhåndsdefinerte prosjekter. Det kan derfor søkes innen mange områder. Pasientnær klinisk forskning står sentralt, men også translasjonsforskning og medisinsk teknologi prioriteres, sammen med prosjekter med utgangspunkt i HUNT, biobanker og kvalitetsregistre. Det vil også kunne gis midler til samhandlingsprosjekter, helsetjenesteforskning, global helse og pasientsikkerhet.

Alle søknader som får innvilget midler, skal ha relevans for helsesektor, og forskningen forutsettes gjennomført i samarbeid med helseforetak. Søknader om forskningsmidler kan fremmes fra følgende institusjoner:

  • Helseforetak (HF) i regionen
  • Private aktører i regionen som har avtale med HMN RHF, i samarbeid med helseforetak
  • NTNU, i samarbeid med helseforetak
  • Høgskoler i regionen, i samarbeid med helseforetak

Leave a Comment

Filed under Meninger, NTNUmedicine

Gratulerer med dagen!

Nils Kvernmoslordahl

Bloggere: Nils Kvernmo, adm. dir. St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
Stig Slørdahl
, dekanus, Det medisinske fakultet

I dag feirer vi åpningen av Kunnskapssenteret, det siste senteret i byggeriet på Øya. Så langt. Nå gjenstår Psykiatrisenteret, og målet vårt er å realisere også dette bygget.

Kunnskapssenteret har vært siste etappe av en til nå 10-15 år lang sykehusutbygging i Trondheim. En utbygging som har ført sykehus og universitet tett sammen. Takk til alle som har bidratt!

Fra-vest---tettere---Copy

Kunnskapssenteret er framtidsrettet, både innholds- og bygningsmessig. Vår evne til å utvikle ny kunnskap er vårt viktigste kort. Vi har nå fått en moderne bygningsmasse hvor klinikere, forskere og studenter holder til side om side. Hvor raskt vi klarer å flytte ny kunnskap fra forskning til klinisk praksis, blir en prøvestein for det nye universitetssykehuset.

Som for resten av sentrene deler sykehus og universitet på eierskapet. I dette senteret er eierskapet femti-femti. I tillegg er Høyskolen i Sør-Trøndelag partner i det store helsebiblioteket. Kunnskapssenteret blir den store møteplassen for studenter, ansatte, gjester og pasienter med pårørende. Her finner du det største auditoriet på Øya med plass til 380 personer, et medisinsk museum og Kunnskapsportalen, et høyteknologisk lærings- og presentasjonsplattform, hvor en 40 kvadratmeter stor videovegg er det mest iøynefallende.

Noen av de beste forsker- og kompetansemiljøene våre blir å finne i bygget. Hit flytter senteret for fremragende betennelsesforskning (CEMIR), det europeiske forskningssenter i lindrende behandling (PRC) og Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte symptomlidelser. Videre flytter felles miljøer som skal bidra til bedre forskning og utnyttelse av nasjonale pasientregistre inn i det nye senteret. Kunnskapssenteret er også et klinisk bygg med smertesenter og behandlingsareal for hud- og infeksjonssykdommer.

Noen av de beste forsker- og kompetansemiljøene våre blir å finne i bygget.

Kunnskapssenteret er det første sykehusbygget i Norge med passivhusstandard, og dermed miljømessig helt i front. Energibehovet ligger langt under myndighetskravet. Samtidig vil dette bygget bli et levende laboratorium for å knytte helse- og utdanningssektoren tettere sammen.

Kunnskapssenteret er det første sykehusbygget i Norge med passivhusstandard, og dermed miljømessig helt i front.

I dag er vi stolte. Selv om vi offisielt åpnet det nye sykehuset på Øya i juni 2010, så er det i dag at delen som er vedtatt og finansiert står ferdig. Med dette senteret har Midt-Norge fått et splitter nytt universitetssykehus. Oppgaven vår blir nå å virkeliggjøre visjonen om det integrerte universitetssykehuset. NTNU og St. Olavs Hospital kan sammen bidra til å styrke hverandres posisjon. God ressursutnyttelse er en del av samfunnsoppdraget vårt, og vi bygger nå opp felles infrastruktur som kan brukes til pasientbehandling, undervisning og forskning.

Hvis vi skal lykkes i Midt-Norge med å rekruttere de beste helsestudentene og fagfolkene, så trenger vi et sterkt universitetssykehus som evner å bygge regionen. Vi vet at mangel på helsepersonell blir en stor utfordring i årene som kommer. Alt tyder på at sterke forskningsmiljøer bidrar positivt til å rekruttere spesialister også til de miljøene som er under oppbygging.

Derfor er det svært positivt at Helse Midt-Norge har bidratt til å styrke forskningsaktiviteten i Midt-Norge. Det har ikke bare gitt bedre pasientbehandling, men også signalisert at Midt-Norge har ambisjoner om å være ledende på pasientbehandling, undervisning og forskning.

Det er vår oppgave å fylle dette bygget og resten av universitetssykehuset med et innhold som står i stil med bygg og utstyr.

I dag overleverer Helsebygg Midt-Norge Kunnskapssenteret til sykehus og universitet. Som ledere er vi ydmyke. Det er vår oppgave å fylle dette bygget og resten av universitetssykehuset med et innhold som står i stil med bygg og utstyr.

Leave a Comment

Filed under Betennelse og immunsystemet, Dekanus, Forskning, Kreft, Meninger, NTNUmedicine