Tag Archives: deltaker studie

Slitasjegikt – Bred teknologisk kartlegging

Blogger: Kjartan Vårbakken, doktorgradsstipendiat i fysioterapivitenskap, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskapKjartan

Et stort forskingsprosjekt har til hensikt å bedre forståelsen av bevegelsesproblemene til personer med kneartrose og bidra til grunnlag for nye og mer målrettede fysioterapitiltak.

Bakgrunn

Artrose, eller slitasjegikt, er den hyppigste årsaken til langvarig begrenset fysisk aktivitet hos folk over 50 år. Om lag 25% av befolkningen over 55 år har artrose og kneet er det leddet som oftest er rammet. Kneartrose er hele 2.5 gang mer vanlig enn den neste diagnosen på listen. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning

Samtykke og involvering av deltakere i medisinsk forskning i dag

MarjaStuifbergen-litenblogger: Maria Stuifbergen,
rådgiver ved HUNT forskningssenter og Institutt for samfunnsmedisin

Ønsker du å vite hva forskere gjør med dine helseopplysninger og blodprøver når du deltar i medisinsk forskning eller synes du det er unødvendig? Hva er det egentlig du samtykker til når du er med i et forskningsprosjekt og avgir ditt materiale?

I dagens etikk rundt medisinsk forskning på mennesker er informert samtykke et nøkkelbegrep. Det er et krav at forskningsdeltakere blir informert om hva et forskningsprosjekt innebærer og  at de får bestemme selv om de ønsker å delta eller ikke. Dette oppfattes som en selvfølge for oss i dag og i Norge, men historisk sett er informert samtykke et relativt nytt fenomen. Tanker rundt informert samtykke utviklet seg for første gang i større grad etter Nürnberg Forskningsdageneprosessene Tyskland, der flere tidligere nazi-leger ble dømt for krigsforbrytelser. I konsentrasjonsleir og ellers i Tyskland under Den andre verdenskrig hadde leger brukt andre mennesker som ren forskningsobjekt, og påførte deltakerne store skader, ofte med døden som følge. Dette  startet en diskusjon om rammene rundt deltakelse i medisinsk forskning, og når slik deltakelse kan være forsvarlig. Som en følge av disse diskusjoner utviklet Verdens legeforening i 1964 Helsinkideklarasjonen, som omfatter retningslinjer om medisinsk forskning med mennesker. Her står det at forskningsdeltakere må avgi et informert samtykke før de kan inkluderes i forskningsprosjekt. I Norge er deltakeres rettigheter i medisinsk forskning fastlagt i Helseforskningsloven, som har store likhetstrekk med Helsinkideklarasjonen.

Selv om personer i dag samtykker til deres deltakelse i forskning, er det fortsatt mange spørsmål knyttet til samtykker som psykologer og etikkere i tillegg til medisinere forsker på. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Etikk, Forskning, NTNUmedicine

Ny studie blant HUNT deltakere med nedsatt lungefunksjon

Snart vil 4000 tidligere deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) få et nytt spørreskjema i postkassen. Det gjelder personer som har oppgitt at de har kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) eller som hadde målinger av lungefunksjon som kunne tyde på kols da de var med i HUNT3 (2006-2008).

Spirometritest i HUNT3

Måling av lungefunksjon

Astma og kols er lungesykdommer hvor trange luftrør gjør det vanskeligere å få tømt lungene for luft. Ved astma kan størrelsen på luftrørene økes spontant eller med medisiner, og de fleste pasientene trenger ikke ha symptomer i det hele tatt om de får/tar medisiner. Ved kols er forandringene i luftrørene mer permanente pga. skader etter betennelser. Den viktigste årsak til slike skader i Norge er røyking, men for noen kan det også skyldes at de har vært utsatt for passiv røyking eller støv og gasser. Medisiner eller annen behandling kan derfor ikke normalisere lungefunksjonen ved kols slik det er mulig ved astma. Den viktigste behandling ved kols er røykeslutt; klarer man dette stopper man det økte tapet i lungefunksjon som man har sammenlignet med de som ikke røyker. Pasienter med kols har også bra effekt på plager og funksjonsnivå av medisiner, men fysisk trening er også svært viktig.

Lungeprosjektet i HUNT har bidratt til mye forskning på kols og astma basert på HUNT2 og HUNT3. For at lungeforskere bedre skal kunne finne hvilke forhold som har gunstig og uheldig innvirkning av sykdomsutvikling, er det viktig å få informasjon om livssituasjon for den enkelte pasient nå, mange år etter deltagelse i HUNT. Kols er en sykdom som rammer mange med ulik virkning, alt fra lette begrensninger i aktivitet til betydelige pusteplager der man nesten ikke klarer forflytte seg i det hele tatt. Blant de som har lite symptomer er det nok mange som ikke helt tenker at de har særlig plager av kols; man kan tro at begrenset utholdenhet skyldes aldring.  Samtidig reduserer mange på kravene for fysisk aktivitet ved for eksempel å ta heis i stedet for å gå trapper.  Mange mennesker har redusert livskvalitet pga. kols og dette forsterkes ofte av at de også har andre kroniske sykdommer. Videre kunnskap er nødvendig for å kunne bedre de tilbud som gis.

Mange mennesker har redusert livskvalitet pga. kols og dette forsterkes ofte av at de også har andre kroniske sykdommer. Videre kunnskap er nødvendig for å kunne bedre de tilbud som gis. Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Luftveier, NTNUmedicine

Lyst til å være med i en søvnstudie?

Noen unge mennesker plages av forskjøvet døgnrytme i så stor grad at det påvirker dem både akademisk og sosialt. Vi ønsker å se nærmere på fysiologiske årsaker til dette fenomenet. Vi vil undersøke søvnkvaliteten både hos pasienter og friske kontroller.

Vi søker nå etter flere personer med forsinket søvnfasesyndrom.

mann sover

Synes du det er vanskelig å stå opp om morgenen? Legger du deg sent? (illustrasjonsbilde: iStock Photo)

Pleier du å legge deg sent på kvelden (etter midnatt) og stå opp sent på morgenen? Synes du det er spesielt vanskelig å stå opp på morgenen, selv med vekkeklokke? Går dette utover dine daglige rutiner og gjøremål? Hvis du kan svare ja på disse spørsmålene er du velkommen å ta kontakt for en vurdering. Først vil vi foreta en telefonscreening før du blir videre henvist til en legeundersøkelse for nøyaktig fastsetting av diagnosen.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, NTNUmedicine

Søker overvektige deltagere (særlig menn) til ny studie

Det medisinske fakultetet, i samarbeid med det regionale senter for sykelig overvekt og fedmepoliklinik på St. Olavs Hospital starter i august en studie for overvektige.målebånd_istock

Har du BMI mellom 30 – 47kg/m2, er frisk og ønsker vektreduksjon kan dette være noe for deg.

Studien innebærer:

 • 8 uker på lavkalori pulverkur.
 • Ukentlig samtale med sykepleier/forsker
 • Oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog
 • Oppfølging på Røros rehabilitering (3 uker x 3 i løpet av 1 år)
 • Du vil få alt gratis

Andre kriterier som blir vurdert før deltagelse:

 • Vekten må ha vært stabil siste 3 måneder
 • Din jobb kan ikke være fysisk krevende
 • Graviditet
 • Amming
 • Laktoseintoleranse
 • Alkohol- eller pillemisbruk
 • Bruker medisiner som påvirker appetitt eller vekt
 • Har diabetes, hjerte-karsykdom, stoffskiftesykdom, psykisk lidelse

Vennligst kontakt studiesykepleier Hege Bjøru, RSSO: hege.bjoru@stolav.no

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, Stoffskifte og hormoner (metabolisme og endokrinologi)

Gravid i første trimester med PCOS?


PCOS-kvinner som er tidlig gravide har mulighet til å delta i en ny studie, PregMet2. Dette er en unik mulighet til å få den beste oppfølgingen i svangerskapet.

Gravid mage

Forskere ønsker å finne ut om metformin kan forebygge svangerskapskomplikasjoner.  Samtidig ønsker de å undersøke svangerskapsforløp og svangerskapskomplikasjoner hos kvinner med PCOS og senere følge opp de barna som ble født av kvinnene som er med i studien.

Leger og jordmødre som deltar i denne forskningsstudien har høy kompetanse på svangerskap og PCOS. Deltakere vil få tettere oppfølging enn det de ellers ville gjort i vanlig svangerskapsomsorg.

Nå søker forskerne etter kvinner med PCOS som er gravide i første trimester og som bor i eller i nærheten av Trondheim, Bergen, Skien, Ålesund, Tønsberg eller Drammen. 

Nå søker forskerne etter kvinner med PCOS som er gravide i første trimester og som bor i eller i nærheten av Trondheim, Bergen, Skien, Ålesund, Tønsberg eller Drammen. 

Meld deg på studien her.

10 % har PCOS

PCOS står for polycystisk ovarie syndrom og er den vanligste hormonforstyrrelsen hos unge kvinner. Man regner med at ca 10% av alle kvinner har diagnosen.

PCOS-kvinner har vanskeligere for å bli gravide og har økt forekomst av forskjellige svangerskapskomplikasjoner. Mange tidligere studier av gravide PCOS kvinner er gjennomført på en slik måte at man vanskelig kan trekke sikre konklusjoner. Fra 2005-2009 gjennomførte norske forskere en studie ved 11 sykehus hvor 273 gravide PCOS kvinner deltok. Halvparten av deltakerne fikk metformin og halvparten fikk «narremedisin», såkalt placebomedisin.

De fant at:

 • Metformin ble godt tolerert under graviditeten.
 • Forekomsten av svangerskapsdiabetes var høy blant deltakerne, omlag 25 %.
 • Det var ikke holdepunkt for uheldige virkninger av metformin verken på mor eller foster.
 • I metformin-gruppen var det tendenser til færre sene aborter og for tidlige fødsler, men dette var kun en tendens. Dette kan skyldes tilfeldigheter eller at det var for få deltakere.
 • Dette er lovende resultater. Men før man kan vurdere rutinemessig metforminbehandling eller anbefale forandrede rutiner i svangerskapsomsorgen av gravide PCOS kvinner må disse resultatene bekreftes i en større studie. Vi har beregnet at en slik studie må omfatte 1000 gravide PCOS kvinner.
 • Deltakerne i den forrige studien (PregMet1) var fornøyde med oppfølgningen i studien og det var kun 4 % som «hoppet av» fra studien underveis.

Funnene er såpass viktige og interessante at Norges Forskningsråd har bevilget penger til å gjennomføre en stor oppfølgingsstudie i Norge, Sverige og Island.

Dette er den største forskningssatsningen på PCOS noensinne i Norden og trolig i hele Europa.

Meld deg på studien her.

Disse kan delta:

 • Diagnostisert PCOS
 • Alder mellom 18-45 år
 • Gravid < uke 12
 • Gravid med ett foster
 • Ikke kjent diabetes

Kontaktinformasjon:
Førsteamanuensis, overlege Eszter Vanky

 

Leave a Comment

Filed under Forplantning og fødsel, NTNUmedicine, Stoffskifte og hormoner (metabolisme og endokrinologi)

Ønsker du å gå ned i vekt? Deltakere søkes til ny studie ved NTNU

Er du overvektig (BMI* mellom 30 og 45 kg/m2), relativt inaktiv (som ikke mosjonerer regelmessig), i alderen 18-50 år og ellers frisk, så kan dette være en aktuell studie.

målebånd

Vi vil her undersøke i hvilken grad vekttapets hastighet påvirker forbrenning og kroppssammensetning. I praksis sammenligner vi en gruppe som går raskt ned i vekt mot en gruppe som taper tilsvarende vekt i et mer moderat tempo. Hvilken gruppe man havner i skjer ved tilfeldig utvelgelse. Studien varer totalt i 3 måneder.

Gruppen med hurtig vekttap vil i 4 uker følge en såkalt lavkaloridiett bestående av et utvalg milkshakes, smoothies og supper. Gruppen med et mer gradvis vekttap vil skal bruke 8 uker på å gå ned tilsvarende i vekt og får derfor en litt mindre kalorirestriktiv diett, bestående av smoothies, supper og bars, men også noe ordinær mat. Når vekttapsfasen er overstått vil hver enkelt få en kostanbefaling med sikte på å opprettholde vekttapet. Vi forventer et vekttap i størrelsesorden 9-10 prosent i begge gruppene. Måltidsproduktene er gratis.

Vi forventer et vekttap i størrelsesorden 9-10 prosent i begge gruppene. Måltidsproduktene er gratis.

Ved studiestart, mot slutten av vektreduksjonsfasen og i studiens siste uke (vedlikeholdsfasen) vil du møte forskerne for ulike målinger, så som måling av kroppsmasse, hvilestoffskifte, urin- og blodprøver, samt en sykkeltest.

Ønsker du å delta eller vite mer om studien, bes du kontakte PhD-student Sílvia Coutinho (English speaking) (silvia.coutinho@ntnu.no) eller masterstudent Emilie Føyen (emiliefo@stud.ntnu.no)

Studien utgår fra Det medisinske fakultet ved NTNU og er uten kommersielle bindinger.

*BMI beregnes som: vekt (kg) / (høyde (m) x høyde (m)). Her finner du en BMI-kalkulator (KMI).

Leave a Comment

Filed under Forskning, Generell helserelevans, Stoffskifte og hormoner (metabolisme og endokrinologi)

Kvinner søkes til å delta i treningsstudie

Illustrasjonsfoto: iStockI august starter en treningsstudie for kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS). PCOS er en ganske vanlig hormonforstyrrelse hos kvinner. Symptomer er uregelmessige/manglende menstruasjoner, unormal hårvekst på ansikt/kropp, uren hud og overvekt. Du trenger ikke å ha alle disse.

Treningsperioden er på 10 uker, noen skal trene utholdenhet, noen skal trene styrke, og noen skal være i en kontrollgruppe. Studien er et samarbeid mellom NTNU, Kvinneklinikken ved St.Olavs Hospital og 3T treningssenter. Du får trene gratis ved 3T under studien.

Hvis du vet at du har PCOS, eller tror du kan ha det, og er interessert i å høre mer om studien, vennligst kontakt prosjektleder Trine Moholdt, trine.moholdt@ntnu.no, Tlf.: 97098594

Leave a Comment

Filed under Forplantning og fødsel, NTNUmedicine, Stoffskifte og hormoner (metabolisme og endokrinologi)