Tag Archives: brain awareness week

MR avslører skadeomfang etter hodeskade

Hvert år kommer mer enn 1500 pasienter med mindre eller større hodeskader til legevakten eller akuttmottaket på St. Olavs Hospital. Hodeskader kan gi nedsatt funksjon og plager senere i livet, men risikoen for slike senvirkninger er vanskelig å forutse. Stadig mer avansert MR-teknologi gjør det mulig å undersøke hvor skaden er lokalisert, hvor mye av hjernevevet som er skadet, og hvordan hodeskader kan føre til senere plager.

Professor Anne Vik leder TBI-gruppen som forsker på MR-teknologi og hjerneskade. Foto: Geir Mogen / NTNU

Professor Anne Vik leder TBI-gruppen som forsker på MR-teknologi og hjerneskade. Foto: Geir Mogen / NTNU

Traumatic Brain Injury Group (TBI-gruppen) ved Institutt for nevromedisin, NTNU, forsker på hvordan leger kan bruke MR-bilder fra hodeskadepasienter for å lettere vurdere hvordan pasientene bør følges opp på lang sikt.

– Røntgenundersøkelsen CT, som tar tverrsnittbilder av hjernen, er den vanligste metoden for å undersøke hjernen umiddelbart etter skaden, men MR gir spesielt gode bilder av hjernen og kan vise oss hvordan hjernen reagerer på en skade over tid, sier Anne Vik.  Hun er professor ved Institutt for nevromedisin ved NTNU og overlege i nevrokirurgi ved St. Olavs Hospital, og leder TBI-gruppen sammen med Asta Håberg, professor i nevrovitenskap.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine, Skader og ulykker

Vis frem hjerneforskningen!

Lars Jacob StovnerLars Jacob Stovner
Instituttleder ved Institutt for nevromedisin, NTNU

 

 

At hjerneforskning er viktig og nyttig er det mange argumenter for. Prosjektet The Global Burden of Disease 2010  har vist at minst 10 prosent av all sykdomsbyrde, det vil si dødelighet og sykelighet, i Norge kan tilskrives nevrologiske sykdommer. Det inkluderer  hjerneslag, epilepsi, multippel sklerose, migrene, Parkinsons sykdom og demens.

Hvis man også tar  med de store psykiatriske sykdommene og rusavhengighet har forskning på europeisk nivå vist at en tredjedel av all sykdomsbyrde og opp mot halvparten av all invaliditet kan tilskrives hjernens sykdommer.

Transkraniell magnetstimulering

Stimulering av hjernebarken med magnet kan gi informasjon om hjernens funksjon. Bildet viser transkraniell magnetstimulering ved klinisk nevrofysiologisk forskningslaboratorium ved NTNU. Transkraniell magnetstimulering har også blitt tatt i bruk ved blant annet behandling av depresjon. Foto: Geir Mogen / NTNU

De totale samfunnsmessige kostnadene  av disse sykdommene utgjør sannsynligvis  en tredjedel av alle utgifter forbundet med sykdom. Disse kostnadene blir ikke mindre ettersom befolkningen eldes.

2015 er det europeiske hjerneåret, der formålet er  å inspirere til aktivitet for å ta bedre vare på hjernen, og ikke minst styrke forskningsinnsatsen rettet mot forståelse av hjernen og dens sykdommer. I Norge drives dette arbeidet av Hjernerådet, Nansen Neuroscience Network og Norsk nevrologisk forening i fellesskap. Målet er å spre kunnskap om menneskehetens viktigste ressurs, – den menneskelige hjerne, gjennom ulike aktiviteter rundt i landet.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, Nervesystemet og hjernen, NTNUmedicine