Fusjonering gir endring – også i prostata!

ansattebilde.may-britt.tessemailin falkmo hansenBloggere:  Ailin Falkmo Hansen (stipendiat) og May-Britt Tessem (forsker), MR Cancer-gruppen

 

 

Movember er igjen over oss, og i ekte trøndersk ånd fylles Facebook, Instagram og bybildet av barter i ulike fasonger og varianter. Målet er økt bevissthet rundt menns helse og prostatakreft, en kreftsykdom som blant annet vi i MR Cancer gruppen forsker på.

vevsbit og MR

Vevsprøver lagres i flytende nitrogen før de analyseres ved hjelp av MR spektroskopi. (foto: Geir Mogen/NTNU)

Kan kreftens stoffskifte (metabolisme) gi viktig informasjon om prostatakreft?

Forskere rundt om i verden har vist at endringer i stoffskifte, også kalt metabolisme, er et viktig kjennetegn ved kreft. Ved MR Cancer gruppa studerer vi blant annet hvordan endringer i metabolismen endres når man har kreft og etter hvor aggressiv kreften er. Vi har tidligere funnet at de to molekylene citrat og spermin kan være mulige markører for prostatakreft og at de til og med kan si noe om hvor aggressiv prostatakreften er.

Prostatakreft er langt fra en ensartet kreftsykdom, og dette har betydning for behandling og prognose av pasientene. Dessverre finnes det i dag ingen gode metoder som en kan bruke for å gi en god vurdering av type prostatakreft. Forskere leter derfor i dag etter nye metoder som kan hjelpe til i diagnostiseringen. Tilstedeværelse av fusjonsgenet TMPRSS2-ERG tror man kan være nyttig for å vurdere type prostatakreft. I en nylig publisert studie har vi sett nærmere på dette fusjonsgenet.

Hva er et fusjonsgen og hvilken rolle spiller det i prostatakreft?

TMPRSS2-ERG er et fusjonsgen som oppstår ved at to gener kobles til hverandre, og noen ganger kan slike fusjonsgener føre til endrede egenskaper til kreften hos pasienten. For eksempel kan TMPRSS2-ERG føre til ukontrollert cellevekst og utvikling av kreft. Vi i MR Cancer-gruppa ønsket å undersøke hvordan metabolismen ble påvirket av TMPRSS2-ERG fusjonen.

Vi fant flere endringer i metabolismen, men spesielt interessant var endringer i citrat og spermin

Vi benyttet prostatavev fra kreftpasienter innsamlet gjennom den Regionale Forskningsbiobanken Midt Norge, Biobank1 i tillegg til prøver fra MR biobanken og sammenliknet vevsbiter fra kreft, med og uten fusjonsgenet. Vi fant flere endringer i metabolismen, men spesielt interessant var endringer i citrat og spermin. Dette var molekylene som vi tidligere hadde funnet å være viktige for å skille aggressiv fra mindre aggressiv kreft! Resultatene fra gendataene var i stor grad sammenfallende, og sammen antydet resultatene våre at pasienter med fusjongenet har en annen metabolismeprofil enn pasienter som ikke har dette genet. Endringer kunne sees både på metabolisme- og gennivå, se Figur 2. Fusjonsgenet hadde spesiell stor betydning for metabolismen hos «lav risiko» prostatakreftpasienter.

Ailin_blogg2

Gen- og metabolismedataene antyder at fusjonsgenet TMPRSS2-ERG har betydning for metabolismen hos prostatakreftpasienter. Blant annet fant vi lavere konsentrasjon av spermin, et molekyl tidligere vist å være knyttet til mer aggressiv prostatakreft. Spermin inngår i polyamin-metabolismen, og analyse av uttrykksnivå av gener i polyaminmetabolismen viste endringer av flere sentrale gener. ODC1: ornithine decarboxylase 1, SRM: spermidine synthase, SMS: spermine synthase, SAT1: spermidine/spermine N1-acetyltransferase 1 (blå = nedregulert, rød=oppregulert).

Resultatene våre ble bekreftet i en annen valideringsgruppe av pasienter, og nivåene av de viktigste endrede metabolitter ble bekreftet i en liten gruppe av in vivo MR pasientundersøkelser før operasjon av prostata. Også her så vi de samme forskjellene som vi så i vevsbitene.

Forskere er i dag usikre på om pasienter med fusjonsgenet har en farligere og mer aggressiv kreft enn andre. Selv om dette er en diskusjon som fortsatt pågår, antyder vår studie at pasientene med fusjonsgenet TMPRSS2-ERG utgjør en viktig undergruppe av prostatakreftpasienter. Spesielt blant pasienter med en prostatakreft av «lav-risiko» synes det å være interessant å vite om pasienten har fusjonsgenet eller ikke.

Vi takker for støtten fra Kreftforeningen.

 

Referanse: A.F. Hansen, E. Sandsmark, M.B. Rye, A.J. Wright, H. Bertilsson, E. Richardsen, T. Viset, A.M. Bofin, A. Angelsen, K.M. Selnæs, T.F. Bathen, M.-B. Tessem, Presence of TMPRSS2-ERG is associated with alterations of the metabolic profile in human prostate cancer, 2016.

This post is also available in: English